Modificació normativa de Reg (a partir del 13 de juliol del 2020)

Es fa saber a tots els usuaris de la Comunitat de Regants del Canal de la Dreta del riu Llobregat, que la seva Junta de Govern ha aprovat en la sessió celebrada el dia 17 de juny de 2020, la modificació de la Normativa de Reg que es transcriu a continuació:

  • Amb caràcter general, els terrenys de conreu es disposaran en taules de 12 metres, amb travessers cada 50 metres com a màxim, que es regaran d’una en una.
  • En una campanya normal de reg només es permetrà, com a màxim, dues regades als terrenys terrosos, sempre i quan la resta del torn hagi fet una regada.
  • Les plantacions d’arbres i alfals que no disposin de taules de 12 metres, podran regar fins al màxim d’1 mujada, en horari nocturn de les 20h. a les 7h.
  • Respecte l’ordre de preferència, la norma general estableix que cap regant es pot recolzar en la mena de conreu que adopti per reclamar major quantitat d’aigua, o la seva utilització per més temps del que proporcionalment li correspongui pel seu dret.

L’ordre de preferència serà el següent:  1r) en el moment de plantar taco; 2n) esqueixos de carxofera; 3r) llavor; 4t) la planta ja arrelada i 5é) terrenys terrosos.

El plantar soques amb aigua no dona preferència al qui hagi plantat amb sec.

  • D’acord amb els Estatuts vigents de la Comunitat, en el punt assenyalat per a la presa d’aigua, els regants hauran d’establir una comporta d’obra de les característiques que tingui aprovades la Junta de Govern i si la comporta és més petit, no podrà embotir per augmentar el cabal, haurà de canviar el tap amb la supervisió del Zelador i els vistiplau de la Junta de Govern.
  • Les comportes de la xarxa principal de la Comunitat, només podran ser manipulades pel seu Servei de Vigilància i les comportes d’una derivació comuna a més d’un regant, hauran de ser tancades per l’últim d’aquests que hagi utilitzat l’aigua.
  • Pel que fa als canvis de taps i/o reparació de regadores, d’acord amb els Estatuts, no es pot efectuar cap obra ni treball, ni reparació, sense l’autorització prèvia de la Junta de Govern.
  • En relació a les regadores i desguassos particulars és obligatori que es mantinguin netes i en bones condicions.
  • Es recorda l’obligació de tots els membres de la Comunitat de Regants a fer un ús racional i responsable de l’aigua.

Qualsevol excepció a la normativa general anterior, caldrà que la Junta de Govern en sigui prèviament coneixedora i ho autoritzi.

Neteja OBLIGATÒRIA de regadores i desguassos particulars.

La funció d’aquest Canal de la Dreta és  donar un bon servei de reg a tots els usuaris,  però cal la col·laboració  inestimable dels propis partícips regants a fi d’aconseguir que el funcionament hidràulic del conjunt sigui correcte i no lesioni interessos d’altres regants que poden veure mermada la disponibilitat de cabals existents.

La Junta de Govern d’aquest Canal de la Dreta té constància de l’estat deficitari pel que respecta a les neteges d’algunes regadores i desguassos particulars que es troben molt brutes, plenes de vegetació i no tenen la capacitat suficient per engolir les aigües derivades.  Això fa que sigui necessari netejar-les degudament i habilitar-les perquè l’aigua pugui circular de manera correcte sense que s’hagin de produir retencions desproporcionades de cabal a la Sèquia principal, el que pot motivar desbordaments de la mateixa i també endarreriments en la percepció d’aquests cabals, aigües avall.

Per tot l’expressat li transmeto  que faci saber a tots els regants, utilitzant el mitjà que cregui més oportú, que se’ls fixa un termini de QUINZE DIES perquè procedeixin  a netejar i deixar lliures, vàcues i expedites de qualsevol mena d’impediment les regadores i desguassos particulars existents.  Transcorregut aquest termini es girarà visita pel Servei de Vigilància,  i en cas de que aquestes neteges no s’haguessin fet de forma adequada, lamentant-lo molt,  no es faria el subministrament d’aigua de reg a les mateixes, segellant els bagants per evitar qualsevol mena de manipulació.  Amb l’avinentesa de que aquest fet es produiria com a conseqüència i responsabilitat única i exclusiva dels regants que no haguessin atès aquest requeriment.

Convocatòria subvencions explotacions agrícoles

Subvencions a explotacions agrícoles i ramaderes per danys en elements afectes a l’explotació previstes en l’article 4 del Reial decret llei 11/2019, de 20 de setembre, pel qual s’adopten mesures urgents per a pal·liar els danys causats per temporals i altres situacions catastròfiques, i es convoquen aquestes subvencions per a l’exercici 2020 (Bases reguladores i Convocatòria)

Organisme atorgant:JEFATURA DEL ESTADO
Objecte:Mitjançant el present reial decret s’estableixen les bases reguladores de les subvencions a explotacions agrícoles i ramaderes previstes en l’article 4 del Reial decret llei 11/2019, de 20 de setembre, pel qual s’adopten mesures urgents per a pal·liar els danys causats per temporals i altres situacions catastròfiques.

Així mateix, s’aprova la convocatòria per a la concessió d’aquestes subvencions per a l’exercici 2020.

La finalitat de les subvencions és contribuir a pal·liar els danys o perjudicis soferts per les explotacions agrícoles i ramaderes en elements afectes a l’explotació que no siguin assegurables, quan l’explotació compleixi les condicions d’assegurament i ubicació que estableix l’article 4 del Reial decret llei 11/2019, de 20 de setembre.
Beneficiaris:Podran ser beneficiaris d’aquestes ajudes els titulars d’explotacions agrícoles i ramaderes que, tenint pòlisses emparades pel Pla d’Assegurances Agràries Combinades i estant situades en l’àmbit d’aplicació assenyalat en l’article 1 del Reial decret llei 11/2019, de 20 de setembre, hagin sofert danys en elements afectes a l’explotació que no siguin assegurables, entenent-se com a tals els enumerats en l’annex II.
Dotació pressupostària:5.417.000 euros.
Quantia:Les ajudes establertes en el present reial decret consistiran en una subvenció de fins al 70% dels danys valorats per un perit col·legiat, fins a un import màxim de 8.000 euros, sense que, en cap cas, la suma d’aquesta subvenció i qualsevol altra subvenció o ingrés públic o privat al fet que es tingui dret pugui superar el valor del mal o perjudici produït. Podran computar-se com a despesa subvencionable els honoraris derivats de l’elaboració de l’informe del perit col·legiat fins a un màxim de 300 euros, sense que la suma dels danys subvencionables i l’import dels honoraris pel qual se sol·liciti la subvenció superi els 8.000 euros.
Lloc de presentació:Es dirigiran al Ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació i es presentaran, a través del registre electrònic del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, a través de la seva pàgina web (https://sede.mapa.gob.es/), segons el model que s’adjunta com a annex I, que està disponible en aquesta seu.

Les persones físiques podran presentar les sol·licituds electrònicament o bé, presencialment
Termini de presentació:En el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà al de la publicació de l’extracte de la corresponent convocatòria en el «Boletín Oficial del Estado».
Normativa:·  Bases i Convocatòria (BOE 150 de 27.05.2020) ·  Correcció d’errors del Reial Decret llei (BOE 237 de 02.10.2019) ·  Reial Decret llei (BOE 227 de 21.09.2019)