ANUNCI NETEGES GENERALS 2020

LA JUNTA DE GOVERN D’AQUESTA COMUNITAT DE REGANTS, a l’Assemblea General, celebrada el dia onze de desembre de 2019, entre d’altres, va prendre l’Acord de començar les NETEGES PRINCIPALS a la xarxa de reg, el proper dia  VINT-I-SIS DE GENER DE 2020; produint-se el tall del subministrament d’aigua a partir de les vint-i-tres hores del dia vint-i-sis de gener fins les vint-i-tres hores hores del dia nou de febrer de dos mil vint. Es fa la oportuna reserva legal de poder modificar tant les dates com l’horari previstos en cas de força major sobrevinguda, així com si les necessitats del Servei de Reg  ho justifiquessin.