L’oportunitat perduda del sector agrari català (article d’opinió)

El Ple del Parlament de Catalunya va aprovar la Llei dels Espais Agraris el 29 de maig del 2019 i va donar resposta a una reivindicació històrica del sector i del territori. Aquesta Llei havia de ser, i dic “havia” perquè encara no s’ha desenvolupat, l’instrument que permetés planificar el territori tenint en compte el sector agrícola, ramader i forestal en el seu vessant de productor d’aliments, béns i serveis, però també valorant el seu paper d’equilibrador del territori i cohesionador social.

Transcorreguts més de tres anys de l’entrada en vigor de la Llei, les seves tres eines bàsiques, el Pla Territorial Sectorial Agrari, l’Anàlisi d’Afectacions Agràries i el Registre de Finques Agràries en Desús, estan en una fase de desenvolupament molt inicial i, en el cas del Pla Territorial Sectorial Agrari, encara ni s’han posat els fonaments per a la seva redacció.

La manca de desenvolupament del Pla Territorial Sectorial Agrari la considero especialment rellevant per la implicació directa sobre la implantació dels parcs solars fotovoltaics i els parcs eòlics. Si ara es disposés d’aquest pla, els ajuntaments podrien adaptar les seves normes i plans urbanístics al que determinés el pla sectorial corresponent i, això, delimitaria on es poden posar parcs solars o eòlics.

Disposem d’un instrument molt potent que hagués pogut evitar molts problemes. L’exemple més clar i recent és l’aprovació del Decret Llei 5/2022 de 17 de maig, que dona llum verda a ubicar plaques solars en terrenys de regadiu quan, des del 2019, existia una restricció en aquest sentit. Que ara s’hi puguin posar plaques solars en lloc de dedicar-los a la producció de matèries primeres, pot tenir greus repercussions en la nostra sobirania alimentària i, per extrapolació, en el despoblament i desertització del nostre territori.

El més greu de tot plegat és que tenim un instrument com la Llei dels Espais Agraris, fet per protegir els sòls agraris, i que no s’ha desenvolupat per motius que, algun dia, els nostres dirigents ens haurien d’explicar.

Ramon Lluís Lletjós i Castells

Gerent de l’ACATCOR (Associació Catalana de Comunitats de Regants)

Tàrrega, 25 de juliol del 2022

Modificació Torns de Reg

En virtud de l’acord pres a la Junta de govern del 30 de març, es comunica als regants la modificació dels torns de reg, que queden de la següent manera:

TORNS DE REG

Canal Principal i Lateral Santa Coloma:

Es podrà regar tots els dies excepte dilluns i divendres, des de la presa fins al ‘Matadero’ de Sant Boi, segons necessitat.

Sèquia Superior:

Des de la fillola 1 fins a la 5 restaran tancades pel servei de reg els dilluns, dimarts i dimecres, excepte la número 5 que sí podrà regar el dilluns sent la resta de dies (dijous, divendres, dissabte i diumenge) de lliure disposició. El bagant per embotir la fillola número 5 el posarà la Comunitat de Regants i serà de la seva propietat.

Sèquia Lateral Prat:

No es podrà regar el dilluns, dimarts i dimecres des de la Ctra. Ferran Puig de Sant Boi/Prat de Llobregat fins a la presa de cada fillola.

La fillola 0 romandrà tancada els dilluns. Dimarts i dimecres es podrà regar de Ferran Puig cap a baix.

*** La fillola 0, excepcionalment i fins que la Junta de Govern ho consideri, tindrà el següent règim especial: El primer dia del torn (dijous) començarà el primer regant a les 7 am del matí, si no hi és present podrà regar el comuner de sota i així successivament.  

Sèquia Prat:

Es podrà regar dilluns, dimarts i dijous (el diumenge segons necessitat)

Sèquia Inferior:

  • Es podrà regar dimecres, divendres i dissabte (el diumenge segons necessitat)
  • El camp que es comenci, s’haurà d’acabar el mateix dia, sempre i quan no quedi sec.
  • Les regadores particulars hauran d’estar netes, en cas de no estar-ho, el Zelador en podrà precintar el tap i el desguàs.
  • El regant que no tanqui la comporta quan acabi de regar, podrà ser sancionat pel Zelador de la comunitat.”
  • Les regadores particulars que regui un comuner, no podran tenir arbres per sobre.

Qualsevol excepció a la normativa general anterior, caldrà que la Junta de Govern en sigui prèviament coneixedora i ho autoritzi.

Atesos els perjudicis que es deriven en cas d’incompliment de la present Normativa de Reg, la Junta de Govern ha pres la determinació d’ordenar, al Cap del Servei de Vigilància de la Comunitat, que vetlli especialment pel seu compliment i denunciï qualsevol infracció a les Ordenances del Canal de la Dreta, d’acord amb l’establert a l’article 37è dels seus Estatuts.

NOTA: s’estableix un període d’al·legacions de 10 dies des de la seva publicació, durant els quals els canvis aprovats respecte de l’anterior modificació no es sancionaran

CONVOCATÒRIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE LA COMUNITAT DE REGANTSDEL CANAL DE LA DRETA DEL RIU LLOBREGAT

Es convoca als senyors usuaris de la Comunitat de Regants del Canal de la Dreta del Riu Llobregat, a la Junta General que tindrà lloc al carrer Osca núm. 7, cantonada carrer Valencia núm. 9 (08830 – Sant Boi de Llobregat), el DIMECRES dia 25 de maig de 2022, a les 19h en primera convocatòria i, en cas necessari, a les 19:30h en segona convocatòria, sota el següent:

ORDRE DEL DIA

Únic- Aprovació, si s’escau, del Reglament del Jurat de Reg a proposta de la Junta de Govern.

Informació d’interés: ACA. Processos participatius, Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya

L’Agència Catalana de l’Aigua ha iniciat la Revisió del Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya, així com els processos participatius que l’acompanyen.

Abordarem en breu les sessions de retorn, on donar resposta a la inclusió o exclusió de les propostes recollides durant els processos participatius, i els arguments que motiven aquestes contestes.

Per aquest motiu, i per tal que reserveu agendes si us sembla del vostre interès, us remeten les dates horaris i llocs on realitzarem les sessions:

GIRONA1 (19 de maig de 18h a 20:00h)

Delegació Territorial del Govern a Girona

Plaça de Pompeu Fabra, 1

17002  Girona

TARRAGONA1 (26 de maig de 18h a 20:00h)

Delegació Del Govern a Tarragona

Carrer de Sant Francesc, 3.

43003 Tarragona

 BARCELONA2 – Manresa – (2 de juny de 18h a 20:00h)

Delegació Territorial del Govern a la Catalunya Central

Palau Firal. Polígon “Els Dolors II”

Carrer de Castelladral 5-7 

08243 Manresa

BARCELONA1 – Granollers – (16 de juny de 18h a 20:00h)

ALERTA CANVI DE LLOC HABITUAL

Museu de Granollers

Carrer Anselm Clavé, 40-42

08401 Granollers

AVÍS

A petició de la Diputació de Barcelona, per la necessitat de realitzar unes obres urgents d’acondicionament, la Comunitat de Regants del Canal de la Dreta del Llobregat informa que s’interromprà el subministrament d’aigua des del dia 20 de febrer a les 23:00 hores fins al dia 22 de febrer a les 23:00 hores.

Es fa la oportuna reserva legal de poder modificar tan les dates com l’horari previstos en cas de força major sobrevinguda, així com si les necessitats de les esmentades reparacions ho justifiquessin.

NOVETATS LEGISLATIVES

Des de l’ACATCOR ens fan arribar informació que ens pot ser d’interés:

  • LLEI 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, que inclou les modificacions al cànon de l’aigua.
  • Real Decreto 47/2022, de 18 de enero, sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. Canvien el límit de concentració de nitrats en aigües subterrànies (zona vulnerable) de 37,5 mg/l mentre que el sanitari és de 50 mg/l.
  • RESOLUCIÓ ACC/97/2022, de 24 de gener, del director de l’Agència Catalana de l’Aigua, per la qual es declara l’entrada en estat de sequera pluviomètrica severa de la Unitat d’Explotació 16 Mig Llobregat.
  • ANUNCI pel qual es dona publicitat als coeficients a aplicar al tipus de gravamen del cànon de l’aigua durant l’exercici 2022 a cadascun dels municipis de Catalunya.

A  N  U  N C I

LA JUNTA DE GOVERN D’AQUESTA COMUNITAT DE REGANTS, a l’Assemblea General, celebrada el dia 15 de desembre de 2021, entre d’altres, va prendre l’Acord de començar les NETEGES PRINCIPALS a la xarxa de reg, el proper dia 23 DE GENER DE 2022; produint-se el tall del subministrament d’aigua a partir de les 23 hores del dia 23 de gener fins les 8 hores del dia 7 de febrer de 2022. Es fa la oportuna reserva legal de poder modificar tant les dates com l’horari previstos en cas de força major sobrevinguda, així com si les necessitats del Servei de Reg  ho justifiquessin.

NdP: La VIII Trobada de Comunitats de Regants de Catalunya reunirà més de 140 persones regants i expertes en l’aigua i el regadiu aquest divendres a Deltebre

Comptarà amb la presència de la consellera Teresa Jordà i de la presidenta de la Comissió d’Agricultura al Parlament, Meritxell Serret, i també servirà per celebrar la 8a Assemblea de l’ACATCOR

Organitzada conjuntament per l’ACATCOR, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i l’Oficina del Regant

L’ACATCOR, l’Associació Catalana de Comunitats de Regants de Catalunya, organitza aquest divendres, 26 de novembre, la VIII Trobada de Comunitats de Regants, conjuntament amb el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i l’Oficina del Regant. La trobada, que tindrà lloc al municipi de Deltebre, comptarà amb la presència de la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, i de la presidenta de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural al Parlament, Meritxell Serret, i servirà per celebrar la 8a Assemblea de l’ACATCOR.

Està previst que la trobada aplegui més de 140 persones assistents durant el matí de divendres al Centre Fluvial del Delta, a Deltebre. La inauguració de la jornada anirà a càrrec de la presidenta de la Comissió d’Agricultura, Meritxell Serret, qui també fou consellera de l’antic Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació entre el gener del 2016 i l’octubre del 2017 i, a continuació, es duran a terme quatre ponències tècniques per part de persones expertes en l’aigua i el regadiu, dirigides a les diferents persones integrants de les comunitats de regant catalanes.

En acabar les jornades tècniques, tindrà lloc la 8a Assemblea de l’ACATCOR, que serà inaugurada per la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, a les 12.45 hores, i que comptarà amb la participació del president de l’ACATCOR, Amadeu Ros i de la Junta Directiva de l’associació, que debatran els temes d’actualitat d’aquesta entitat que treballa per convertir-se en el lobby de l’aigua i del regadiu a Catalunya.

Quatre jornades tècniques

La jornada comptarà amb la participació de Pere Quintana, qui s’encarrega de la comunicació de l’Observatori de l’Ebre, qui parlarà sobre el regadiu a la Mediterrània com a eina de mitigació i adaptació al canvi climàtic, a les 10 hores. Per la seva banda, el vicepresident de la Comunitat de Regants del Sindicat Agrícola de l’Ebre, Xavier Curto, oferirà una ponència que versarà sobre l’adaptació del regadiu al Delta de l’Ebre davant el canvi climàtic i la regressió del Delta, a partir de les 11.15 hores. Igualment, el responsable de renovables MentaEnergia, Francisco Valverde, durà a terme una ponència, a les 11.30 hores, sobre el preu de l’electricitat davant la incertesa de futur al mercat elèctric. Finalment, el president de PIMEC Tarragona, Jordi Ciuraneta, conjuntament amb la responsable del Soci Col·lectiu de PIMEC, Pilar Mínguez, que presentaran la Nova Carta de Serveis pels Socis Col·lectius.

Igualment, la trobada comptarà amb la presència del president de la Comunitat de Regants del Sindicat Agrícola de l’Ebre, Víctor Delsors; de l’acabat de nomenar president del Consorci d’Aigües de Tarragona, Joan Alguinet, i de la regidora Anna Giménez, en representació de l’Ajuntament de Deltebre, entre altres autoritats.

Què és l’ACATOR

L’ACATCOR és una associació integrada per 76 comunitats de regants, més del 70% de les que actualment estan actives a Catalunya, amb prop de 190.000 hectàrees de regadiu. La seva funció és la d’aixoplugar les diferents comunitats per permetre’ls un estalvi en la seva gestió, suport en la defensa dels seus interessos, la millora en la transferència de coneixement i informació i, sobretot, la representativitat davant dels diferents organismes de l’Administració i de la societat. L’ACATCOR treballa amb cohesió i amb representació de les diferents problemàtiques territorials que existeixen, per tal de donar respostes úniques i amb més força de les que es podrien donar treballant de forma individualitzada.

NdP: L’ACATCOR demana al secretari d’Agenda Rural i al director de l’ACA ser present als òrgans de decisió del regadiu

Anson i Reyes han pogut conèixer els detalls de la VIII Trobada de Comunitats de Regants, que se celebra el pròxim 26 de novembre


La Junta Directiva de l’ACATCOR, l’Associació Catalana de Comunitats de Regants, encapçalada pel seu president, Amadeu Ros, s’ha reunit aquest dimarts amb el secretari sectorial d’Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, Oriol Anson i amb el nou director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Samuel Reyes. La trobada ha servit per donar a conèixer a Anson i Reyes la voluntat de l’ACATCOR de ser present en tots els òrgans de decisió que tinguin a veure amb el regadiu, amb l’objectiu final de professionalitzar-se cada cop més i convertir-se en el lobby de l’aigua i el reg a Catalunya.

La reunió, que ha tingut lloc a la seu de l’ACA a Barcelona, se celebra a pocs dies de la VIII Trobada de Comunitats de Regants, de manera que també ha servit per explicar al secretari d’Agenda Rural i al director de l’ACA tots els detalls d’aquesta trobada que reunirà les comunitats de regants del país el pròxim 26 de novembre a Deltebre, i que també servirà per celebrar la 8a Assemblea de l’ACATCOR.

Durant la trobada, el president de l’ACATCOR, Amadeu Ros, ha traslladat a Anson i Reyes la voluntat que l’associació pugui participar en els òrgans de decisió de l’ACA amb veu i vot. Per la seva banda, Anson s’ha fet seves les peticions de l’associació i Reyes s’ha compromès a garantir que el regadiu sigui una de les prioritats entre les actuacions que desenvolupa l’Agència Catalana de l’Aigua. Els diferents assistents també han pogut debatre sobre diferents temes d’actualitat en relació a l’aigua i el regadiu.


Què és l’ACATCOR

L’ACATCOR és una associació integrada per 76 comunitats de regants, més del 70% de les que actualment estan actives a Catalunya, amb prop de 190.000 hectàrees de regadiu. La seva funció és la d’aixoplugar les diferents comunitats per permetre’ls un estalvi en la seva gestió, suport en la defensa dels seus interessos, la millora en la transferència de coneixement i informació i, sobretot, la representativitat davant dels diferents organismes de l’Administració i de la societat. L’ACATCOR treballa amb cohesió i amb representació de les diferents problemàtiques territorials que existeixen, per tal de donar respostes úniques i amb més força de les que es podrien donar treballant de forma individualitzada.