Reunió de treball amb l’Agència Catalana de l’Aigua

NOTA INFORMATIVA

Es fa saber a tots els usuaris de la Comunitat de Regants del Canal de la Dreta del riu Llobregat que, la seva Junta de Govern ha acordat, en la sessió celebrada el proppassat dia 11 de gener de 2023, va decidir que:

Amb motiu de l’aprovació de les mesures previstes al Pla de Sequera (ACORD GOV/1/2020 de 8 de gener) especialment de la declaració d’Alerta, les neteges de la xarxa de reg i desguàs de la Comunitat, que preveien un tall d’aigua permanent entre els dies 22 de gener i 5 de febrer de 2023, queden temporalment suspeses sine die.

Addicionalment, i donada la importància de l’estalvi d’aigua, S’informa a tots els regants que l’incompliment dels torns de reg constitueix una infracció administrativa recollida a l’article 35 dels Estatuts de la Comunitat de Regants del Canal de la Dreta del riu Llobregat, que pot comportar la imposició de sancions de multa de fins a 6.000 euros, atenent a les circumstàncies de cada cas, de conformitat amb els articles 225.2 del Reglament de domini públic hidràulic (aprovat per RD 849/1986, d’11 d’abril) i 36 dels Estatuts, podent exigir-se el seu import per la via de constrenyiment, amb els interessos de demora i els recàrrecs corresponents, així com tallar-se el subministrament d’aigua mentre no es procedeixi al seu pagament, d’acord amb el que preveuen els articles 83.4 del RDL 1/2001, de 20 de juliol, pel que s’aprova el text refós de la Llei d’aigües i 212.1 del RD 849/1986.

Atesos els perjudicis que es deriven dels incompliments dels torns de reg, la Junta de Govern ha pres la determinació d’ordenar al zelador de la Comunitat que vetlli especialment pel compliment d’aquests torns i denunciï qualsevol infracció a les Ordenances del Canal de la Dreta, d’acord amb l’establert als mencionats articles 35 i 36 dels Estatuts.

El que es comunica als efectes oportuns.

Sant Boi de Llobregat, a 17 de gener de 2023.

Sgt. Jordi Codina                                           

ADVOCAT J. CODINA SERVEIS JURÍDICS, S.L.            

ACTUANT COM SECRETARI

INFORME SETMANAL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA REGENERADA AL CANAL DE LA DRETA RIU LLOBREGAT (SETMANA del 02/01/2023 al 08/01/2023)

No s’ha detectat cap incidència en la setmana del 02/01/2023 al 08/01/2023. El subministrament d’aigua regenerada al canal de la dreta ha estat aproximadament de 100 l/s.

VOLUM APORTAT
DATAVOLUM
02/01/20238.640 m3
03/01/20238.640 m3
04/01/20238.640 m3
05/01/20238.640 m3
06/01/20238.640 m3
07/01/20238.640 m3
08/01/20238.640 m3
TOTAL PERÍODE60.480 m3
TOTAL APORTAT 2023: 69.120 m3
TOTAL APORTAT : 227.880 m3

 ONC

QUALITAT AIGUA REGENERADA*
Sòlids en suspensió3 mg/l
Terbolesa  1,2 NTU
pH7,7 UpH
Conductivitat2.063 µS/cm
Nitrogen13,9 mg/l
Fòsfor0,3 mg/l
Potassi27 mg/l

      *Valors dels darrers resultats disponibles de laboratori acreditat.

ESTIMACIÓ APORTACIÓ DE NUTRIENTS PROCEDENTS DE L’AIGUA REGENERADA
Nitrogen840 kg
Fòsfor18,1 kg
Potassi1.633 kg
CÀLCUL CONDUCTIVITAT AIGUA BARREJA
 CABALCONDUCTIVITAT
AIGUA REGENERADA100 l/s2.063 µS/cm
AIGUA RIU300 l/s1.466 µS/cm
AIGUA BARREJA400 l/s1.615 µS/cm

INFORME SETMANAL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA REGENERADA AL CANAL DE LA DRETA RIU LLOBREGAT (SETMANA del 26/12/2022 al 01/01/2023)

No s’ha detectat cap incidència en la setmana del 26/12/2022 al 01/01/2023. El subministrament d’aigua regenerada al canal de la dreta ha estat aproximadament de 100 l/s.

VOLUM APORTAT
DATAVOLUM
26/12/20228.640 m3
27/12/20228.640 m3
28/12/20228.640 m3
29/12/20228.640 m3
30/12/20228.640 m3
31/12/20228.640 m3
01/01/20238.640 m3
TOTAL PERÍODE60.480 m3
TOTAL APORTAT 2022: 158.760 m3
TOTAL APORTAT 2023: 8.640 m3
TOTAL APORTAT : 167.400 m3

 ONC

QUALITAT AIGUA REGENERADA*
Sòlids en suspensió3 mg/l
Terbolesa 1,2 NTU
pH7,7 UpH
Conductivitat2.063 µS/cm
Nitrogen17,1 mg/l
Fòsfor0,3 mg/l
Potassi27 mg/l

      *Valors dels darrers resultats disponibles de laboratori acreditat.

ESTIMACIÓ APORTACIÓ DE NUTRIENTS PROCEDENTS DE L’AIGUA REGENERADA
Nitrogen1.034 kg
Fòsfor18,1 kg
Potassi1.633 kg
CÀLCUL CONDUCTIVITAT AIGUA BARREJA
 CABALCONDUCTIVITAT
AIGUA REGENERADA100 l/s2.063 µS/cm
AIGUA RIU300 l/s1.455 µS/cm
AIGUA BARREJA400 l/s1.607 µS/cm

INFORME SETMANAL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA REGENERADA AL CANAL DE LA DRETA RIU LLOBREGAT (SETMANA del 19/12/2022 al 25/12/2022)

El dia 21 de desembre es va tornar a subministrar aigua regenerada al canal de la dreta amb un cabal aproximat de 100 l/s.

VOLUM APORTAT
DATAVOLUM
19/12/20220 m3
20/12/20220 m3
21/12/20223.600 m3
22/12/20228.640 m3
23/12/20228.640 m3
24/12/20228.640 m3
25/12/20228.640 m3
TOTAL PERÍODE38.160 m3
TOTAL APORTAT 2022: 106.920 m3

 ONC

QUALITAT AIGUA REGENERADA*
Sòlids en suspensió4 mg/l
Terbolesa1,3 NTU
pH7,4 UpH
Conductivitat2.118 µS/cm
Nitrogen8,6 mg/l
Fòsfor0,3 mg/l
Potassi42 mg/l

      *Valors dels darrers resultats disponibles de laboratori acreditat.

ESTIMACIÓ APORTACIÓ DE NUTRIENTS PROCEDENTS DE L’AIGUA REGENERADA
Nitrogen328 kg
Fòsfor11,5 kg
Potassi1.600 kg
CÀLCUL CONDUCTIVITAT AIGUA BARREJA
 CABALCONDUCTIVITAT
AIGUA REGENERADA100 l/s2.118 µS/cm
AIGUA RIU300 l/s1.352 µS/cm
AIGUA BARREJA400 l/s1.543 µS/cm

INFORME SETMANAL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA REGENERADA AL CANAL DE LA DRETA RIU LLOBREGAT (SETMANA del 05/12/2022 a l’11/12/2022)

El dia 9 de desembre es va aturar el subministrament d’aigua regenerada a petició dels responsables del canal de la dreta com a conseqüència de les pluges caigudes.

VOLUM APORTAT
DATAVOLUM
05/12/20228.640 m3
06/12/20228.640 m3
07/12/20228.640 m3
08/12/20228.640 m3
09/12/20223.960 m3
10/12/20220 m3
11/12/20220 m3
TOTAL PERÍODE38.520 m3
TOTAL APORTAT 2022: 68.760 m3
QUALITAT AIGUA REGENERADA*
Sòlids en suspensió3 mg/l
Terbolesa1,5 NTU
pH7,7 UpH
Conductivitat1.941 µS/cm
Nitrogen8,6 mg/l
Fòsfor0,3 mg/l
Potassi42 mg/l
ESTIMACIÓ APORTACIÓ DE NUTRIENTS PROCEDENTS DE L’AIGUA REGENERADA
Nitrogen330 kg
Fòsfor11,6 kg
Potassi1.620 kg
CÀLCUL CONDUCTIVITAT AIGUA BARREJA
 CABALCONDUCTIVITAT
AIGUA REGENERADA100 l/s1.941 µS/cm
AIGUA RIU300 l/s1.482 µS/cm
AIGUA BARREJA400 l/s1.597 µS/cm

AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA. RESOLUCIÓ PLA ESPECIAL D’ACTUACIÓ SEQUERA.

ACC/3687/2022, de 22 de novembre, per la qual s’actualitzen els estats de sequerapluviomètrica en un total de 10 unitats d’explotació i es declara l’alerta per sequera hidrològica a les unitatsd’explotació de l’embassament de Darnius Boadella, embassaments del Ter-Llobregat, embassaments delTer i embassaments del Llobregat.

El Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera (PES), aprovat per l’Acord GOV/1/2020, de 8
de gener, inclou les regles d’explotació dels sistemes i les mesures que cal aplicar en relació amb el domini
públic hidràulic, amb l’objecte de minimitzar els efectes dels episodis de sequera, en compliment de l’article 27
de la Llei 10/2001, de 5 de juliol, del Pla hidrològic nacional; la definició de les unitats d’explotació en què
s’organitza el districte de conca fluvial de Catalunya als efectes de la gestió dels episodis de sequera i dels
diferents escenaris o estats de sequera segons l’escassetat de recursos; els indicadors i llindars que permeten
la declaració d’entrada i de sortida dels escenaris de sequera, i la regulació del procediment formal d’entrada i
sortida en aquests escenaris, tal com preveu l’article 24.3 del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.


D’acord amb l’apartat 3.7 del Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera vigent, la declaració
d’entrada i sortida dels estats de sequera pluviomètrica i de sequera hidrològica es realitza mitjançant resolució
de la Direcció de l’Agència Catalana de l’Aigua, un cop assolits els llindars corresponents en els indicadors,
segons l’Acord del Comitè Permanent de la Sequera. Aquesta resolució ha de publicar-se al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, al web de l’Agència Catalana de l’Aigua i al Portal de la Transparència, i aquesta
publicació comporta l’activació de les mesures de gestió de la sequera vinculades a cadascun dels estats de
sequera que preveuen els apartats 4 i 5 del Pla. De manera similar, la publicació d’entrada en situació de
prealerta comporta l’activació de les accions preparatòries que preveu el Pla.


Atès que diverses unitats d’explotació, definides a l’apartat 3 i l’annex 1 del Pla, han vist modificats els seus
estats calculats de sequera pluviomètrica i hidrològica a partir dels indicadors i llindars corresponents, definits
a l’apartat esmentat, i segons els acords del Comitè Permanent de la Sequera de 16 i 18 de novembre de
2022,

Resolc:


—1 Declarar la sortida de l’estat de sequera pluviomètrica severa o extrema i retorn a la normalitat de les
unitats d’explotació 03 Aqüífer del Fluvià-Muga, 05 Aqüífer del Baix Ter, 09 Embassament de Darnius Boadella,
12 Embassaments del Ter, 14 Empordà, 15 Estany de Banyoles i 18 Serralada Transversal.

—2 Declarar l’entrada en estat de sequera pluviomètrica severa de les unitats d’explotació 07 Capçalera del Ter
i 16 Mitjà Llobregat.

—3 Declarar l’entrada en estat de sequera pluviomètrica extrema de la unitat d’explotació 13 Embassaments
del Ter-Llobregat.

—4 Declarar l’entrada en estat d’alerta per sequera hidrològica de les unitats d’explotació 09 Embassament de
Darnius Boadella, 10 Embassaments del Llobregat, 12 Embassaments del Ter i 13 Embassaments del Ter-
Llobregat.

—5 Mantenir els estats de sequera hidrològica i pluviomètrica declarats a les unitats d’explotació restants
mitjançant la Resolució ACC/3342/2022, de 27 d’octubre, del director de l’Agència Catalana de l’Aigua.

—6 Els estats declarats de sequera pluviomètrica i hidrològica a totes les unitats d’explotació resultants de
l’aplicació d’aquesta Resolució són els que mostra l’annex 1 en forma tabular.

—7 Aquesta Resolució produeix efectes a partir de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i també es publicarà al web de l’Agència Catalana de l’Aigua i al Portal de la Transparència.
Contra aquesta Resolució, les persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant
la Direcció de l’Agència Catalana de l’Aigua en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació
d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l’article 123 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé directament
un recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu corresponent en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la publicació, de conformitat amb els articles 45 i següents de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.


Barcelona, 22 de novembre de 2022


Samuel Reyes López
Director

Annex 1. Estats declarats de sequera pluviomètrica i hidrològica
Unitat d’explotació Sequera pluviomètrica Sequera hidrològica
01 Anoia-Gaià NORMALITAT ALERTA
02 Aqüífer Carme-Capellades NORMALITAT ALERTA
03 Aqüífer Fluvià-Muga NORMALITAT ALERTA
04 Aqüífer plioquaternari Tarragona NORMALITAT NORMALITAT
05 Aqüífer Baix Ter NORMALITAT NORMALITAT
06 Capçalera Llobregat NORMALITAT PREALERTA
07 Capçalera Ter SEQUERA SEVERA ALERTA
08 Consorci Aigües Tarragona NORMALITAT PREALERTA
09 Embassament Darnius Boadella NORMALITAT ALERTA
10 Embassaments Llobregat NORMALITAT ALERTA
11 Embassaments Riudecanyes NORMALITAT PREALERTA
12 Embassaments Ter NORMALITAT ALERTA

13 Embassament Ter-Llobregat SEQUERA EXTREMA ALERTA
14 Empordà NORMALITAT ALERTA
15 Estany Banyoles NORMALITAT ALERTA
16 Mitjà Llobregat SEQUERA SEVERA ALERTA
17 Prades-Llaberia NORMALITAT ALERTA
18 Serralada Transversal NORMALITAT ALERTA