Normativa i Torns de Reg

Vigència: des del 31 de maig del 2023

Es fa saber a tots els usuaris de la Comunitat de Regants del Canal de la Dreta del riu Llobregat, que la seva Junta de Govern, en la sessió celebrada el dia 26 d’abril de 2023 i amb motiu de l’aprovació de les mesures previstes al Pla de Sequera (ACORD GOV/1/2020 de 8 de gener) especialment de la declaració d’Alerta, ha aprovat la Normativa i Torns de Reg que es transcriu a continuació, tenint en compte la reducció en la disponibilitat de cabals de reg decretada i la necessària adopció de mesures d’estalvi d’aigua que s’han de fer en aplicació del mateix, tot això d’acord amb els articles 8 i 22.i dels Estatuts de la Comunitat:

TORNS DE REG

Canal Principal i Lateral Santa Coloma:

Es podrà regar tots els dies excepte dilluns, dijous i diumenge des de la presa fins al ‘Matadero’ de Sant Boi, segons necessitat. No es podrà regar 2 vegades una mateixa setmana el mateix conreu.

Sèquia Superior:

Des de la fillola 1 fins a la 5 restaran tancades pel servei de reg els dilluns, dimarts i dimecres.

La regadora número 5 estarà tancada dimarts, dimecres i dijous.

El bagant per embotir la fillola número 5 el posarà la Comunitat de Regants i serà de la seva propietat.

Els taps que reguen directament de la superior, des de la regadora 5 a la 8, només podran regar 1 cop per setmana.

Sèquia Lateral Sant Boi:

0,1,2 es regaran dilluns dimarts i dimecres.

3,4,5 es regaran dijous, divendres i dissabte.

Sèquia Prat:

Es podrà regar dilluns, dimarts i dimecres (el diumenge segons necessitat)

Sèquia Inferior:

  • Es podrà regar dijous, divendres i dissabte (el diumenge segons necessitat)

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA: Qualsevol excepció a la normativa general anterior, caldrà que la Junta de Govern en sigui prèviament coneixedora i ho autoritzi.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA: Per tenir dret a regar, els regants han d’estar al corrent de pagament del cànon fins l’exercici 2022 inclòs. L’incompliment d0aquesta mesura donarà lloc al segellat de la seva presa i a l’inici d’un procediment de reclamació del deute per la via de constrenyiment (incrementada amb un 20% de recàrrec i interessos de demora). El mateix succeirà en cas d’impagament del cànon de reg 2023, si no es fes efectiu en període voluntari.

DISPOSICIÓ FINAL TERCERA: donada la importància de l’estalvi d’aigua, S’informa a tots els regants que l’incompliment dels torns de reg constitueix una infracció administrativa recollida a l’article 35 dels Estatuts , que pot comportar la imposició de sancions de multa de fins a 6.000 euros, atenent a les circumstàncies de cada cas, de conformitat amb els articles 225.2 del Reglament de domini públic hidràulic (aprovat per RD 849/1986, d’11 d’abril) i 36 dels Estatuts, podent exigir-se el seu import per la via de constrenyiment, amb els interessos de demora i els recàrrecs corresponents, així com tallar-se el subministrament d’aigua mentre no es procedeixi al seu pagament, d’acord amb el que preveuen els articles 83.4 del RDL 1/2001, de 20 de juliol, pel que s’aprova el text refós de la Llei d’aigües i 212.1 del RD 849/1986.

Atesos els perjudicis que es deriven dels incompliments dels torns de reg, la Junta de Govern ha pres la determinació d’ordenar al zelador de la Comunitat que vetlli especialment pel compliment d’aquests torns i denunciï qualsevol infracció a les Ordenances, d’acord amb l’establert als ja mencionats articles 35 i 36 dels Estatuts. Així doncs, el Zelador de la Comunitat, en ús de les seves facultats atorgades per l’article 37 dels Estatuts, quedarà facultat per precintar el tap de qualsevol finca que no compleixi la normativa i els torns de reg.

La Junta de Govern, en ús de les seves facultats atorgades per l’article 22 dels Estatuts, podrà repercutir al propietari de la finca el cost de la neteja, reparació o danys produïts a tercers i/o a la Comunitat, d’acord amb l’article 10.3 dels Estatuts.

DISPOSICIÓ FINAL QUARTA: La present normativa de reg serà d’aplicació a partir del dimecres 31 de maig de 2023, fins llavors, el seu incompliment no meritarà sanció.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA Queden derogades les anteriors normatives i torns de reg, aprovats amb anterioritat, així com qualsevol altra disposició o acord que s’oposi a la present normativa i torns de reg.

El que es comunica als efectes oportuns.                              

INFORME SETMANAL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA REGENERADA AL CANAL DE LA DRETA RIU LLOBREGAT(SETMANA del 22/05/2023 al 28/05/2023)

El cabal subministrat durant la setmana del 22 al 28 de maig ha estat de 198 l/s. En aquest període hi ha hagut una incidència els dies 23 i 24 de maig per revisions a les instal·lacions elèctriques durant 1 hora cada dia.

CONVOCATÒRIA REUNIÓ INFORMATIVA

Es convoca als senyors usuaris de la Comunitat de Regants del Canal de la Dreta del Riu Llobregat, a la reunió que tindrà lloc el proper dimarts dia 30 de maig de 2023 a les 18:00h a la Masia Can Comes (Camí Sorral s/n, del Prat de Llobregat) , sota el següent

ORDRE DEL DIA

1r.- Presentació de la Normativa de Reg aprovada per la Junta de Govern.

2n.- Presentació de l’estudi alternatives al Projecte Modernització Canal de la Dreta del Llobregat.

Donada la importància dels temes a tractar, li preguem l’assistència i aprofitem per saludar-lo ben cordialment.

Seminari “Inundabilitat, Conflictes de l’aigua i Producció Agrícola al Delta del Llobregat: Reptes i Propostes”

Des de la UAB, ens complau convidar-vos al Seminari “Inundabilitat, Conflictes de l’aigua i Producció Agrícola al Delta del Llobregat: Reptes i Propostes”, que tindrà lloc el 20/04/2023 (dijous), a les  18h en línia (Programació en adjunt).

Inscripcions: Feu clic aquí per omplir el formulari i rebre l’enllaç del seminari al vostre correu.

Aquest seminari te per objectiu transferir els resultats del Projecte ECOLEARN “Estratègies d’adaptació a escenaris d’impactes accelerats del canvi global a la zona costanera mediterrània”, desenvolupat per el grup de recerca SGR Interfase, del Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), finançat pel Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

INFORME SETMANAL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA REGENERADA AL CANAL DE LA DRETA RIU LLOBREGAT (SETMANA del 10/04/2023 al 16/04/2023)

El cabal subministrat durant la setmana del 10 d’abril al 16 d’abril ha estat de 200 l/s, el subministrament d’aigua regenerada es va interrompre el dia 13 d’abril de 8.00 a 12.45 per tasques de manteniment preventiu a l’estació regeneradora.