AVÍS

A petició de la Diputació de Barcelona, per la necessitat de realitzar unes obres urgents d’acondicionament, la Comunitat de Regants del Canal de la Dreta del Llobregat informa que s’interromprà el subministrament d’aigua des del dia 20 de febrer a les 23:00 hores fins al dia 22 de febrer a les 23:00 hores.

Es fa la oportuna reserva legal de poder modificar tan les dates com l’horari previstos en cas de força major sobrevinguda, així com si les necessitats de les esmentades reparacions ho justifiquessin.

NOVETATS LEGISLATIVES

Des de l’ACATCOR ens fan arribar informació que ens pot ser d’interés:

  • LLEI 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, que inclou les modificacions al cànon de l’aigua.
  • Real Decreto 47/2022, de 18 de enero, sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. Canvien el límit de concentració de nitrats en aigües subterrànies (zona vulnerable) de 37,5 mg/l mentre que el sanitari és de 50 mg/l.
  • RESOLUCIÓ ACC/97/2022, de 24 de gener, del director de l’Agència Catalana de l’Aigua, per la qual es declara l’entrada en estat de sequera pluviomètrica severa de la Unitat d’Explotació 16 Mig Llobregat.
  • ANUNCI pel qual es dona publicitat als coeficients a aplicar al tipus de gravamen del cànon de l’aigua durant l’exercici 2022 a cadascun dels municipis de Catalunya.