ELECCIONS CANAL DE LA DRETA

Es fa saber a tots els usuaris de la Comunitat de Regants del Canal de la Dreta del riu Llobregat que la seva Junta de Govern ha acordat, en la seva sessió celebrada el proppassat dia 29 de novembre de 2017, publicar al taulell d’anuncis de la Corporació i posar de manifest a la Secretaria el llistat que s’adjunta, amb els noms de tots els regants per ordre alfabètic, amb expressió del nombre de vots que correspon a cada un, amb motiu de les eleccions per a la renovació dels vocals de la Junta de Govern.

 

CONVOCATÒRIA JUNTA GENERAL DE LA COMUNITAT DE REGANTS DEL CANAL DE LA DRETA DEL RIU LLOBREGAT

Es convoca als senyors usuaris de la Comunitat de Regants del Canal de la Dreta del Riu Llobregat, a la Junta General que tindrà lloc al carrer Osca núm. 7, cantonada carrer Valencia núm. 9 (08830 – Sant Boi de Llobregat), el DIMECRES dia 20 de desembre de 2017, a les 17h30 en primera convocatòria i, en cas necessari, a les 18h en segona convocatòria, sota el següent:

ORDRE DEL DIA

1r.- Examen i en el seu cas aprovació de l’Acta de la Junta General de data 21 de desembre de 2016. 

 2n.- Examen de la Memòria de l’any 2017.

 3r.- Examen i en el seu cas aprovació dels Pressupostos d’ingressos i despeses per a l’any 2018. Acord en relació a l’aplicació del romanent del Pressupost 2017, en el supòsit d’existir aquest.

 4t.- Examen i en el seu cas aprovació dels plans generals d’obres i treballs i dels programes d’actuació per l’any 2018.

 5è.- Eleccions a membres de la Junta Govern, amb motiu de la seva renovació parcial.

 6è.- Precs i Preguntes.

 

Recordatori dels Torns de Reg

Canal Principal i Lateral Santa Coloma:

Es podrà regar tots els dies excepte dilluns i divendres, des de la presa fins al ‘Matadero’ de Sant Boi.

 

Sèquia Superior:

Des de la fillola 1 fins a la 5 restaran tancades pel servei de reg els dilluns, dimarts i dimecres, excepte la número 5 que sí podrà regar el dilluns sent la resta de dies (dijous, divendres, dissabte i diumenge) de lliure disposició.

 

Sèquia Lateral Prat:

No es podrà regar el dilluns, dimarts i dimecres des de la Ctra. Ferran Puig del Prat de Llobregat fins a la presa de cada fillola.

 

Sèquia Prat:

Es podrà regar dilluns, dimarts i dijous (el diumenge segons necessitat)

 

Sèquia Inferior:

Es podrà regar dimecres, divendres i dissabte (el diumenge segons necessitat)

 

Nota: Dins de cada torn, sempre tindrà preferència qui estigui sembrant, després el conreu de plantes i de terra en blanc.