NORMATIVA I TORNS DE REG (ACTUALITZACIONS)

Es fa saber a tots els usuaris de la Comunitat de Regants del Canal de la Dreta del riu Llobregat, que la seva Junta de Govern ha aprovat en la sessió celebrada el dia 29 de maig de 2019, la Normativa de Reg i els Torns de Reg que es transcriuen a continuació:

 

 • Amb caràcter general, els terrenys de conreu es disposaran en taules de 12 metres, amb travessers cada 50 metres com a màxim, que es regaran d’una en una.

 

 • En una campanya normal de reg només es permetrà, com a màxim, dues regades als terrenys terrosos, sempre i quan la resta del torn hagi fet una regada.

 

 • Les plantacions d’arbres i alfals que no disposin de taules de 12 metres, podran regar fins al màxim d’1 mujada, en horari nocturn de les 20h. a les 7h.

 

 • Respecte l’ordre de preferència, la norma general estableix que cap regant es pot recolzar en la mena de conreu que adopti per reclamar major quantitat d’aigua, o la seva utilització per més temps del que proporcionalment li correspongui pel seu dret.

 

L’ordre de preferència serà el següent:  1r) en el moment de plantar taco; 2n) esqueixos de carxofera; 3r) llavor; 4t) la planta ja arrelada i 5é) terrenys terrosos.

 

El plantar soques amb aigua no dona preferència al qui hagi plantat amb sec.

 

 • D’acord amb els Estatuts vigents de la Comunitat, en el punt assenyalat per a la presa d’aigua, els regants hauran d’establir una comporta d’obra de les característiques que tingui aprovades la Junta de Govern i si la comporta és més petit, no podrà embotir per augmentar el cabal, haurà de canviar el tap amb la supervisió del Zelador i els vistiplau de la Junta de Govern.

 

 • Les comportes de la xarxa principal de la Comunitat, només podran ser manipulades pel seu Servei de Vigilància i les comportes d’una derivació comuna a més d’un regant, hauran de ser tancades per l’últim d’aquests que hagi utilitzat l’aigua.

 

 • Pel que fa als canvis de taps i/o reparació de regadores, d’acord amb els Estatuts, no es pot efectuar cap obra ni treball, ni reparació, sense l’autorització prèvia de la Junta de Govern.

 

 • En relació a les regadores i desguassos particulars és obligatori que es mantinguin netes i en bones condicions.

 

 • S’estableix que no es poden omplir en excés els camps d’aigua per evitar haver d’ escorre’ls després. Aquesta conducta serà susceptible de sanció.

 

 • Es recorda l’obligació de tots els membres de la Comunitat de Regants a fer un ús racional i responsable de l’aigua.

 

 

TORNS DE REG

 

Canal Principal i Lateral Santa Coloma:

 

Es podrà regar tots els dies excepte dilluns i divendres, des de la presa fins al ‘Matadero’ de Sant Boi, segons necessitat.

 

Sèquia Superior:

 

Des de la fillola 1 fins a la 5 restaran tancades pel servei de reg els dilluns, dimarts i dimecres, excepte la número 5 que sí podrà regar el dilluns sent la resta de dies (dijous, divendres, dissabte i diumenge) de lliure disposició. El bagant per embotir la fillola número 5 el posarà la Comunitat de Regants i serà de la seva propietat.

 

Sèquia Lateral Prat:

 

No es podrà regar el dilluns, dimarts i dimecres des de la Ctra. Ferran Puig de Sant Boi/Prat de Llobregat fins a la presa de cada fillola.

 

La fillola 0 romandrà tancada els dilluns. Dimarts i dimecres es podrà regar de Ferran Puig cap a baix.

 

Sèquia Prat:

 

Es podrà regar dilluns, dimarts i dijous (el diumenge segons necessitat)

 

Sèquia Inferior:

 

 • Es podrà regar dimecres, divendres i dissabte (el diumenge segons necessitat)

 

 • El camp que es comenci, s’haurà d’acabar el mateix dia, sempre i quan no quedi sec.

 

 • Les regadores particulars hauran d’estar netes, en cas de no estar-ho, el Zelador en podrà precintar el tap i el desguàs.

 

 • El regant que no tanqui la comporta quan acabi de regar, podrà ser sancionat pel Zelador de la comunitat.”

 

 • Les regadores particulars que regui un comuner, no podran tenir arbres per sobre.

 

Qualsevol excepció a la normativa general anterior, caldrà que la Junta de Govern en sigui prèviament coneixedora i ho autoritzi.

 

S’atorga un termini d’un mes a comptar des de la data d’aquesta publicació per tal de que qualsevol comuner faci les al·legacions que consideri oportunes dirigides a la Junta de Govern.

 

Atesos els perjudicis que es deriven en cas d’incompliment de la present Normativa de Reg, la Junta de Govern ha pres la determinació d’ordenar, al Cap del Servei de Vigilància de la Comunitat, que vetlli especialment pel seu compliment i denunciï qualsevol infracció a les Ordenances del Canal de la Dreta, d’acord amb l’establert a l’article 37è dels seus Estatuts.

 

 

El que es comunica als efectes oportuns.