ANUNCI NETEGES GENERALS 2021

LA JUNTA DE GOVERN D’AQUESTA COMUNITAT DE REGANTS, a l’Assemblea General, celebrada el dia setze de desembre de 2020, entre d’altres, va prendre l’Acord de començar les NETEGES PRINCIPALS a la xarxa de reg, el proper dia  31 GENER DE 2021produint-se el tall del subministrament d’aigua a partir de les 23 hores del dia 31 de gener fins les 8 hores del dia 15 de febrer de 2021. Es fa la oportuna reserva legal de poder modificar tant les dates com l’horari previstos en cas de força major sobrevinguda, així com si les necessitats del Servei de Reg  ho justifiquessin.