Presentació

El Canal de la Dreta del riu Llobregat, és una Corporació de Dret Públic adscrita a l’Agència Catalana de l’Aigua,  constituïda per resolució de la Comissió de Govern de l’extingida Junta d’Aigües en Sessió de data 23 de juny de 1.992, com a continuadora de l’anterior Sindicat de Regants, nomenat per Llei de 5 de setembre de 1.896.  Té com a funció l’administració i distribució d’una concessió d’aigües superficials del riu Llobregat d’1,5 m3./segon destinats al reg d’una superfície de 1.640,78 Has., segons el projecte de sol·licitud de revisió i fixació de característiques a que es fa referència en la resolució de 23 de desembre de 1.988, en l’Expedient E-02-1.515 de l’extingida Junta d’Aigües de la Generalitat de Catalunya.  Aquesta concessió que inicialment fou de 3,5 m3./segon destinats al reg de 3.500 Has. de conreu, ha anat disminuït progressivament degut al desenvolupament demogràfic urbà i industrial de tota la zona considerada, així com a la ampliació de la xarxa viària, fèrria i aeroportuària, en detriment dels conreus i del seu enorme potencial agrari inicial.

 

Aquesta Comunitat de Regants inicialment tenia la seva presa d’aigües superficials del riu Llobregat al T.M. de Sant Vicenç dels Horts, i després de les últimes obres d’endegament del riu realitzades en els anys 1.998 -1.999 va passar aigües amunt igualment a la seva marge dreta, però situada en el T.M. de Pallejà.  La zona de conreus s’estén aigües avall del punt de toma i compren la vall baixa del riu abraçant  amplis sectors dels TT.MM. de Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Sant Boi de Llobregat, El Prat de Llobregat i Viladecans,  perllongant-se en aquests últims ja per el delta del riu Llobregat, ocupant les zones planeres de cotes inferiors.