Junta General

CONVOCATÒRIA JUNTA GENERAL DE LA COMUNITAT DE REGANTS
DEL CANAL DE LA DRETA DEL RIU LLOBREGAT

 

Es convoca als senyors usuaris de la Comunitat de Regants del Canal de la Dreta del Riu Llobregat, a la Junta General que tindrà lloc al carrer Osca núm. 7, cantonada carrer Valencia núm. 9 (08830 – Sant Boi de Llobregat), el DIMECRES dia 23 de desembre de 2015, a les 17h30 en primera convocatòria i, en cas necessari, a les 18h en segona convocatòria, sota el següent:

 

ORDRE DEL DIA
1r.- Examen i en el seu cas aprovació de l’Acta de la Junta General de data 17 de desembre de 2014.
2n.- Examen de la Memòria de l’any 2015.
3r.- Examen i en el seu cas aprovació dels Pressupostos d’ingressos i despeses per a l’any 2016. Acord en relació a l’aplicació del romanent del Pressupost 2015, en el supòsit d’existir aquest.
4t.- Examen i en el seu cas aprovació dels plans generals d’obres i treballs i dels programes d’actuació per l’any 2016.
5è.- Eleccions a membres de la Junta Govern, amb motiu de la seva renovació parcial.
6è.- Precs i Preguntes.

 

Document Original: Convocatòria Junta General 23-12-15

Eleccions 2015

 

 

ANUNCI INFORMATIU

 Es fa saber a tots els usuaris de la Comunitat de Regants del Canal de la Dreta del riu Llobregat que la seva Junta de Govern ha acordat, en la seva sessió celebrada el proppassat dia 25 de novembre de 2015, publicar al taulell d’anuncis de la Corporació i posar de manifest a la Secretaria el llistat que s’adjunta, amb els noms de tots els regants per ordre alfabètic, amb expressió del nombre de vots que correspon a cada un, amb motiu de les eleccions per a la renovació dels vocals de la Junta de Govern.

 

Sant Boi de Llobregat, a 26 de novembre de 2015.