Modificació Torns de Reg

En virtud de l’acord pres a la Junta de govern del 30 de març, es comunica als regants la modificació dels torns de reg, que queden de la següent manera:

TORNS DE REG

Canal Principal i Lateral Santa Coloma:

Es podrà regar tots els dies excepte dilluns i divendres, des de la presa fins al ‘Matadero’ de Sant Boi, segons necessitat.

Sèquia Superior:

Des de la fillola 1 fins a la 5 restaran tancades pel servei de reg els dilluns, dimarts i dimecres, excepte la número 5 que sí podrà regar el dilluns sent la resta de dies (dijous, divendres, dissabte i diumenge) de lliure disposició. El bagant per embotir la fillola número 5 el posarà la Comunitat de Regants i serà de la seva propietat.

Sèquia Lateral Prat:

No es podrà regar el dilluns, dimarts i dimecres des de la Ctra. Ferran Puig de Sant Boi/Prat de Llobregat fins a la presa de cada fillola.

La fillola 0 romandrà tancada els dilluns. Dimarts i dimecres es podrà regar de Ferran Puig cap a baix.

*** La fillola 0, excepcionalment i fins que la Junta de Govern ho consideri, tindrà el següent règim especial: El primer dia del torn (dijous) començarà el primer regant a les 7 am del matí, si no hi és present podrà regar el comuner de sota i així successivament.  

Sèquia Prat:

Es podrà regar dilluns, dimarts i dijous (el diumenge segons necessitat)

Sèquia Inferior:

  • Es podrà regar dimecres, divendres i dissabte (el diumenge segons necessitat)
  • El camp que es comenci, s’haurà d’acabar el mateix dia, sempre i quan no quedi sec.
  • Les regadores particulars hauran d’estar netes, en cas de no estar-ho, el Zelador en podrà precintar el tap i el desguàs.
  • El regant que no tanqui la comporta quan acabi de regar, podrà ser sancionat pel Zelador de la comunitat.”
  • Les regadores particulars que regui un comuner, no podran tenir arbres per sobre.

Qualsevol excepció a la normativa general anterior, caldrà que la Junta de Govern en sigui prèviament coneixedora i ho autoritzi.

Atesos els perjudicis que es deriven en cas d’incompliment de la present Normativa de Reg, la Junta de Govern ha pres la determinació d’ordenar, al Cap del Servei de Vigilància de la Comunitat, que vetlli especialment pel seu compliment i denunciï qualsevol infracció a les Ordenances del Canal de la Dreta, d’acord amb l’establert a l’article 37è dels seus Estatuts.

NOTA: s’estableix un període d’al·legacions de 10 dies des de la seva publicació, durant els quals els canvis aprovats respecte de l’anterior modificació no es sancionaran

CONVOCATÒRIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE LA COMUNITAT DE REGANTSDEL CANAL DE LA DRETA DEL RIU LLOBREGAT

Es convoca als senyors usuaris de la Comunitat de Regants del Canal de la Dreta del Riu Llobregat, a la Junta General que tindrà lloc al carrer Osca núm. 7, cantonada carrer Valencia núm. 9 (08830 – Sant Boi de Llobregat), el DIMECRES dia 25 de maig de 2022, a les 19h en primera convocatòria i, en cas necessari, a les 19:30h en segona convocatòria, sota el següent:

ORDRE DEL DIA

Únic- Aprovació, si s’escau, del Reglament del Jurat de Reg a proposta de la Junta de Govern.

Informació d’interés: ACA. Processos participatius, Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya

L’Agència Catalana de l’Aigua ha iniciat la Revisió del Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya, així com els processos participatius que l’acompanyen.

Abordarem en breu les sessions de retorn, on donar resposta a la inclusió o exclusió de les propostes recollides durant els processos participatius, i els arguments que motiven aquestes contestes.

Per aquest motiu, i per tal que reserveu agendes si us sembla del vostre interès, us remeten les dates horaris i llocs on realitzarem les sessions:

GIRONA1 (19 de maig de 18h a 20:00h)

Delegació Territorial del Govern a Girona

Plaça de Pompeu Fabra, 1

17002  Girona

TARRAGONA1 (26 de maig de 18h a 20:00h)

Delegació Del Govern a Tarragona

Carrer de Sant Francesc, 3.

43003 Tarragona

 BARCELONA2 – Manresa – (2 de juny de 18h a 20:00h)

Delegació Territorial del Govern a la Catalunya Central

Palau Firal. Polígon “Els Dolors II”

Carrer de Castelladral 5-7 

08243 Manresa

BARCELONA1 – Granollers – (16 de juny de 18h a 20:00h)

ALERTA CANVI DE LLOC HABITUAL

Museu de Granollers

Carrer Anselm Clavé, 40-42

08401 Granollers