NETEGES GENERALS 2017

LA JUNTA DE GOVERN D’AQUESTA COMUNITAT DE REGANTS, a  l’Assemblea General, celebrada el dia vint-i-u de desembre de 2016, entre d’altres, va prendre l’Acord de començar les NETEGES PRINCIPALS a la xarxa de reg, el proper dia VINT-I-NOU DE GENER DE 2017; produint-se el tall del subministrament d’aigua a partir de les vint hores del dia vint-i-nou de gener fins les vuit hores del dia tretze de febrer de dos mil diset. Es fa la oportuna reserva legal de poder modificar tant les dates com l’horari previstos en cas de força major sobrevinguda, així com si les necessitats del Servei de Reg  ho justifiquessin.

 

Sant Boi de Llobregat, 9 de gener de 2017