Normativa i Torns de Reg

Vigència: des del 31 de maig del 2023

Es fa saber a tots els usuaris de la Comunitat de Regants del Canal de la Dreta del riu Llobregat, que la seva Junta de Govern, en la sessió celebrada el dia 26 d’abril de 2023 i amb motiu de l’aprovació de les mesures previstes al Pla de Sequera (ACORD GOV/1/2020 de 8 de gener) especialment de la declaració d’Alerta, ha aprovat la Normativa i Torns de Reg que es transcriu a continuació, tenint en compte la reducció en la disponibilitat de cabals de reg decretada i la necessària adopció de mesures d’estalvi d’aigua que s’han de fer en aplicació del mateix, tot això d’acord amb els articles 8 i 22.i dels Estatuts de la Comunitat:

TORNS DE REG

Canal Principal i Lateral Santa Coloma:

Es podrà regar tots els dies excepte dilluns, dijous i diumenge des de la presa fins al ‘Matadero’ de Sant Boi, segons necessitat. No es podrà regar 2 vegades una mateixa setmana el mateix conreu.

Sèquia Superior:

Des de la fillola 1 fins a la 5 restaran tancades pel servei de reg els dilluns, dimarts i dimecres.

La regadora número 5 estarà tancada dimarts, dimecres i dijous.

El bagant per embotir la fillola número 5 el posarà la Comunitat de Regants i serà de la seva propietat.

Els taps que reguen directament de la superior, des de la regadora 5 a la 8, només podran regar 1 cop per setmana.

Sèquia Lateral Sant Boi:

0,1,2 es regaran dilluns dimarts i dimecres.

3,4,5 es regaran dijous, divendres i dissabte.

Sèquia Prat:

Es podrà regar dilluns, dimarts i dimecres (el diumenge segons necessitat)

Sèquia Inferior:

 • Es podrà regar dijous, divendres i dissabte (el diumenge segons necessitat)

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA: Qualsevol excepció a la normativa general anterior, caldrà que la Junta de Govern en sigui prèviament coneixedora i ho autoritzi.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA: Per tenir dret a regar, els regants han d’estar al corrent de pagament del cànon fins l’exercici 2022 inclòs. L’incompliment d0aquesta mesura donarà lloc al segellat de la seva presa i a l’inici d’un procediment de reclamació del deute per la via de constrenyiment (incrementada amb un 20% de recàrrec i interessos de demora). El mateix succeirà en cas d’impagament del cànon de reg 2023, si no es fes efectiu en període voluntari.

DISPOSICIÓ FINAL TERCERA: donada la importància de l’estalvi d’aigua, S’informa a tots els regants que l’incompliment dels torns de reg constitueix una infracció administrativa recollida a l’article 35 dels Estatuts , que pot comportar la imposició de sancions de multa de fins a 6.000 euros, atenent a les circumstàncies de cada cas, de conformitat amb els articles 225.2 del Reglament de domini públic hidràulic (aprovat per RD 849/1986, d’11 d’abril) i 36 dels Estatuts, podent exigir-se el seu import per la via de constrenyiment, amb els interessos de demora i els recàrrecs corresponents, així com tallar-se el subministrament d’aigua mentre no es procedeixi al seu pagament, d’acord amb el que preveuen els articles 83.4 del RDL 1/2001, de 20 de juliol, pel que s’aprova el text refós de la Llei d’aigües i 212.1 del RD 849/1986.

Atesos els perjudicis que es deriven dels incompliments dels torns de reg, la Junta de Govern ha pres la determinació d’ordenar al zelador de la Comunitat que vetlli especialment pel compliment d’aquests torns i denunciï qualsevol infracció a les Ordenances, d’acord amb l’establert als ja mencionats articles 35 i 36 dels Estatuts. Així doncs, el Zelador de la Comunitat, en ús de les seves facultats atorgades per l’article 37 dels Estatuts, quedarà facultat per precintar el tap de qualsevol finca que no compleixi la normativa i els torns de reg.

La Junta de Govern, en ús de les seves facultats atorgades per l’article 22 dels Estatuts, podrà repercutir al propietari de la finca el cost de la neteja, reparació o danys produïts a tercers i/o a la Comunitat, d’acord amb l’article 10.3 dels Estatuts.

DISPOSICIÓ FINAL QUARTA: La present normativa de reg serà d’aplicació a partir del dimecres 31 de maig de 2023, fins llavors, el seu incompliment no meritarà sanció.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA Queden derogades les anteriors normatives i torns de reg, aprovats amb anterioritat, així com qualsevol altra disposició o acord que s’oposi a la present normativa i torns de reg.

El que es comunica als efectes oportuns.                              

Es fa saber a tots els usuaris de la Comunitat de Regants del Canal de la Dreta del riu Llobregat, que la seva Junta de Govern, en la sessió celebrada el dia 25 de gener de 2023 i amb motiu de l’aprovació de les mesures previstes al Pla de Sequera (ACORD GOV/1/2020 de 8 de gener) especialment de la declaració d’Alerta, ha aprovat la Normativa i Torns de Reg que es transcriu a continuació, tenint en compte la reducció en la disponibilitat de cabals de reg decretada i la necessària adopció de mesures d’estalvi d’aigua que, s’han de fer en aplicació del mateix, tot això d’acord amb els articles 8 i 22.i dels Estatuts de la Comunitat:

 

 • El regant que estigui regant, no se li podrà treure l’aigua fins que acabi de regar, els torns de reg començaran per el primer regant de cada regadora i aniran baixant fins al final de cada regadora. Cap regador no podrà regar per segona vegada fins que tots els regants de la mateixa regadora hagin regat almenys una vegada, llevat que quan els toqui per torn, no hi siguin o no vulguin regar.
 • El camp que es comenci, s’haurà d’acabar el mateix dia, sempre i quan no quedi sec.
 • El regant que acabi de regar, haurà de tancar la comporta de la regadora.
 • Les regadores particulars que regui un comuner, no podran tenir arbres per sobre.

 

 • En relació a les regadores i desguassos particular, és obligatori que es mantinguin netes i en bones condicions.
 • Pel que fa als canvis de tapis i/o reparació de regadores, d’acord amb l’article 33 dels Estatuts de la Comunitat, no es podrà efectuar cap obra ni treball, ni reparació, sense l’autorització expressa i prèvia de la Junta de Govern.
 • Les comportes de la xarxa principal de la Comunitat, només podran ser manipulades pel seu Servei de Vigilància i les comportes duna derivació comuna a més d’un regant, hauran de ser tancades per l’últim d’aquesta que hagi utilitzat l’aigua.
 • Les alçades de les embotides no estan limitades malgrat s’hauran de consensuar amb el Zelador i amb la Junta de Govern en cada cas.
 • Amb caràcter general, els terrenys de conreu es disposaran en taules de 12 metres, amb travessers cada 50 metres com a màxim, que es podran regar totes a la vegada.
 • Les plantacions d’arbres i alfals que no disposin de taules de 12 metres, podran regar fins al màxim d’1 mujada, en horari nocturn de les 20h a les 7h

TORNS DE REG

 

Canal Principal i Lateral Santa Coloma:

Es podrà regar tots els dies excepte dilluns i dijous, des de la presa fins al ‘Matadero’ de Sant Boi, segons necessitat.

Sèquia Superior:

Des de la fillola 1 fins a la 5 restaran tancades pel servei de reg els dilluns, dimarts i dimecres, excepte la número 5 que sí podrà regar el dilluns sent la resta de dies (dijous, divendres, dissabte i diumenge) de lliure disposició. El bagant per embotir la fillola número 5 el posarà la Comunitat de Regants i serà de la seva propietat.

Sèquia Lateral Sant Boi:

0,1,2 es regaran dilluns dimarts i dimecres.

3,4,5 es regaran dijous, divendres i dissabte.

Sèquia Prat:

Es podrà regar dilluns, dimarts i dimecres (el diumenge segons necessitat)

Sèquia Inferior:

 • Es podrà regar dijous, divendres i dissabte (el diumenge segons necessitat)

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA: Qualsevol excepció a la normativa general anterior, caldrà que la Junta de Govern en sigui prèviament coneixedora i ho autoritzi.

 

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA: Per tenir dret a regar, els regants han d’estar al corrent de pagament del cànon fins l’exercici 2022 inclòs. L’incompliment d’aquesta mesura donarà lloc al segellat de la seva presa i a l’inici d’un procediment de reclamació del deute per la via de constrenyiment (incrementada amb un 20% de recàrrec i interessos de demora). El mateix succeirà en cas d’impagament del cànon de reg 2023, si no es fes efectiu en període voluntari.

DISPOSICIÓ FINAL TERCERA: donada la importància de l’estalvi d’aigua, S’informa a tots els regants que l’incompliment dels torns de reg constitueix una infracció administrativa recollida a l’article 35 dels Estatuts , que pot comportar la imposició de sancions de multa de fins a 6.000 euros, atenent a les circumstàncies de cada cas, de conformitat amb els articles 225.2 del Reglament de domini públic hidràulic (aprovat per RD 849/1986, d’11 d’abril) i 36 dels Estatuts, podent exigir-se el seu import per la via de constrenyiment, amb els interessos de demora i els recàrrecs corresponents, així com tallar-se el subministrament d’aigua mentre no es procedeixi al seu pagament, d’acord amb el que preveuen els articles 83.4 del RDL 1/2001, de 20 de juliol, pel que s’aprova el text refós de la Llei d’aigües i 212.1 del RD 849/1986.

 

Atesos els perjudicis que es deriven dels incompliments dels torns de reg, la Junta de Govern ha pres la determinació d’ordenar al zelador de la Comunitat que vetlli especialment pel compliment d’aquests torns i denunciï qualsevol infracció a les Ordenances, d’acord amb l’establert als ja mencionats articles 35 i 36 dels Estatuts. Així doncs, el Zelador de la Comunitat, en ús de les seves facultats atorgades per l’article 37 dels Estatuts, quedarà facultat per precintar el tap de qualsevol finca que no compleixi la normativa i els torns de reg, amb previ avís per escrit dirigit a l’ infractor.

La Junta de Govern, en ús de les seves facultats atorgades per l’article 22 dels Estatuts, podrà repercutir al propietari de la finca el cost de la neteja, reparació o danys produïts a tercers i/o a la Comunitat, d’acord amb l’article 10.3 dels Estatuts.

DISPOSICIÓ FINAL QUARTA: La present normativa de reg serà d’aplicació a partir del dilluns 06 de febrer de 2023, fins llavors, el seu incompliment no meritarà sanció.