Normativa i Torns de Reg

Vigència: des del 31 de maig del 2023

Es fa saber a tots els usuaris de la Comunitat de Regants del Canal de la Dreta del riu Llobregat, que la seva Junta de Govern, en la sessió celebrada el dia 26 d’abril de 2023 i amb motiu de l’aprovació de les mesures previstes al Pla de Sequera (ACORD GOV/1/2020 de 8 de gener) especialment de la declaració d’Alerta, ha aprovat la Normativa i Torns de Reg que es transcriu a continuació, tenint en compte la reducció en la disponibilitat de cabals de reg decretada i la necessària adopció de mesures d’estalvi d’aigua que s’han de fer en aplicació del mateix, tot això d’acord amb els articles 8 i 22.i dels Estatuts de la Comunitat:

TORNS DE REG

Canal Principal i Lateral Santa Coloma:

Es podrà regar tots els dies excepte dilluns, dijous i diumenge des de la presa fins al ‘Matadero’ de Sant Boi, segons necessitat. No es podrà regar 2 vegades una mateixa setmana el mateix conreu.

Sèquia Superior:

Des de la fillola 1 fins a la 5 restaran tancades pel servei de reg els dilluns, dimarts i dimecres.

La regadora número 5 estarà tancada dimarts, dimecres i dijous.

El bagant per embotir la fillola número 5 el posarà la Comunitat de Regants i serà de la seva propietat.

Els taps que reguen directament de la superior, des de la regadora 5 a la 8, només podran regar 1 cop per setmana.

Sèquia Lateral Sant Boi:

0,1,2 es regaran dilluns dimarts i dimecres.

3,4,5 es regaran dijous, divendres i dissabte.

Sèquia Prat:

Es podrà regar dilluns, dimarts i dimecres (el diumenge segons necessitat)

Sèquia Inferior:

  • Es podrà regar dijous, divendres i dissabte (el diumenge segons necessitat)

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA: Qualsevol excepció a la normativa general anterior, caldrà que la Junta de Govern en sigui prèviament coneixedora i ho autoritzi.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA: Per tenir dret a regar, els regants han d’estar al corrent de pagament del cànon fins l’exercici 2022 inclòs. L’incompliment d0aquesta mesura donarà lloc al segellat de la seva presa i a l’inici d’un procediment de reclamació del deute per la via de constrenyiment (incrementada amb un 20% de recàrrec i interessos de demora). El mateix succeirà en cas d’impagament del cànon de reg 2023, si no es fes efectiu en període voluntari.

DISPOSICIÓ FINAL TERCERA: donada la importància de l’estalvi d’aigua, S’informa a tots els regants que l’incompliment dels torns de reg constitueix una infracció administrativa recollida a l’article 35 dels Estatuts , que pot comportar la imposició de sancions de multa de fins a 6.000 euros, atenent a les circumstàncies de cada cas, de conformitat amb els articles 225.2 del Reglament de domini públic hidràulic (aprovat per RD 849/1986, d’11 d’abril) i 36 dels Estatuts, podent exigir-se el seu import per la via de constrenyiment, amb els interessos de demora i els recàrrecs corresponents, així com tallar-se el subministrament d’aigua mentre no es procedeixi al seu pagament, d’acord amb el que preveuen els articles 83.4 del RDL 1/2001, de 20 de juliol, pel que s’aprova el text refós de la Llei d’aigües i 212.1 del RD 849/1986.

Atesos els perjudicis que es deriven dels incompliments dels torns de reg, la Junta de Govern ha pres la determinació d’ordenar al zelador de la Comunitat que vetlli especialment pel compliment d’aquests torns i denunciï qualsevol infracció a les Ordenances, d’acord amb l’establert als ja mencionats articles 35 i 36 dels Estatuts. Així doncs, el Zelador de la Comunitat, en ús de les seves facultats atorgades per l’article 37 dels Estatuts, quedarà facultat per precintar el tap de qualsevol finca que no compleixi la normativa i els torns de reg.

La Junta de Govern, en ús de les seves facultats atorgades per l’article 22 dels Estatuts, podrà repercutir al propietari de la finca el cost de la neteja, reparació o danys produïts a tercers i/o a la Comunitat, d’acord amb l’article 10.3 dels Estatuts.

DISPOSICIÓ FINAL QUARTA: La present normativa de reg serà d’aplicació a partir del dimecres 31 de maig de 2023, fins llavors, el seu incompliment no meritarà sanció.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA Queden derogades les anteriors normatives i torns de reg, aprovats amb anterioritat, així com qualsevol altra disposició o acord que s’oposi a la present normativa i torns de reg.

El que es comunica als efectes oportuns.  

Vigència: des del 6 de febrer de 2023

Canal Principal i Lateral Santa Coloma:

Es podrà regar tots els dies excepte dilluns i dijous, des de la presa fins al ‘Matadero’ de Sant Boi, segons necessitat.

Sèquia Superior:

Des de la fillola 1 fins a la 5 restaran tancades pel servei de reg els dilluns, dimarts i dimecres, excepte la número 5 que sí podrà regar el dilluns sent la resta de dies (dijous, divendres, dissabte i diumenge) de lliure disposició. El bagant per embotir la fillola número 5 el posarà la Comunitat de Regants i serà de la seva propietat.

Sèquia Lateral Sant Boi:

0,1,2 es regaran dilluns dimarts i dimecres.

3,4,5 es regaran dijous, divendres i dissabte.

Sèquia Prat:

Es podrà regar dilluns, dimarts i dimecres (el diumenge segons necessitat)

Sèquia Inferior:

  • Es podrà regar dijous, divendres i dissabte (el diumenge segons necessitat)

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s