INFORME SETMANAL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA REGENERADA ALCANAL DE LA DRETA RIU LLOBREGAT (SETMANA del 23/01/2023 al 29/01/2023)

El subministrament d’aigua regenerada ha patit diverses aturades motivades per
problemes amb la qualitat de l’aigua a tractar a l’estació regeneradora, dia 23 6 hores,
dia 25 6 hores, dia 29 13 hores. El cabal subministrat al canal de la dreta durant aquest
període ha estat de 165 l/s.

Reunió de treball amb l’Agència Catalana de l’Aigua

NOTA INFORMATIVA

Es fa saber a tots els usuaris de la Comunitat de Regants del Canal de la Dreta del riu Llobregat que, la seva Junta de Govern ha acordat, en la sessió celebrada el proppassat dia 11 de gener de 2023, va decidir que:

Amb motiu de l’aprovació de les mesures previstes al Pla de Sequera (ACORD GOV/1/2020 de 8 de gener) especialment de la declaració d’Alerta, les neteges de la xarxa de reg i desguàs de la Comunitat, que preveien un tall d’aigua permanent entre els dies 22 de gener i 5 de febrer de 2023, queden temporalment suspeses sine die.

Addicionalment, i donada la importància de l’estalvi d’aigua, S’informa a tots els regants que l’incompliment dels torns de reg constitueix una infracció administrativa recollida a l’article 35 dels Estatuts de la Comunitat de Regants del Canal de la Dreta del riu Llobregat, que pot comportar la imposició de sancions de multa de fins a 6.000 euros, atenent a les circumstàncies de cada cas, de conformitat amb els articles 225.2 del Reglament de domini públic hidràulic (aprovat per RD 849/1986, d’11 d’abril) i 36 dels Estatuts, podent exigir-se el seu import per la via de constrenyiment, amb els interessos de demora i els recàrrecs corresponents, així com tallar-se el subministrament d’aigua mentre no es procedeixi al seu pagament, d’acord amb el que preveuen els articles 83.4 del RDL 1/2001, de 20 de juliol, pel que s’aprova el text refós de la Llei d’aigües i 212.1 del RD 849/1986.

Atesos els perjudicis que es deriven dels incompliments dels torns de reg, la Junta de Govern ha pres la determinació d’ordenar al zelador de la Comunitat que vetlli especialment pel compliment d’aquests torns i denunciï qualsevol infracció a les Ordenances del Canal de la Dreta, d’acord amb l’establert als mencionats articles 35 i 36 dels Estatuts.

El que es comunica als efectes oportuns.

Sant Boi de Llobregat, a 17 de gener de 2023.

Sgt. Jordi Codina                                           

ADVOCAT J. CODINA SERVEIS JURÍDICS, S.L.            

ACTUANT COM SECRETARI

INFORME SETMANAL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA REGENERADA AL CANAL DE LA DRETA RIU LLOBREGAT (SETMANA del 02/01/2023 al 08/01/2023)

No s’ha detectat cap incidència en la setmana del 02/01/2023 al 08/01/2023. El subministrament d’aigua regenerada al canal de la dreta ha estat aproximadament de 100 l/s.

VOLUM APORTAT
DATAVOLUM
02/01/20238.640 m3
03/01/20238.640 m3
04/01/20238.640 m3
05/01/20238.640 m3
06/01/20238.640 m3
07/01/20238.640 m3
08/01/20238.640 m3
TOTAL PERÍODE60.480 m3
TOTAL APORTAT 2023: 69.120 m3
TOTAL APORTAT : 227.880 m3

 ONC

QUALITAT AIGUA REGENERADA*
Sòlids en suspensió3 mg/l
Terbolesa  1,2 NTU
pH7,7 UpH
Conductivitat2.063 µS/cm
Nitrogen13,9 mg/l
Fòsfor0,3 mg/l
Potassi27 mg/l

      *Valors dels darrers resultats disponibles de laboratori acreditat.

ESTIMACIÓ APORTACIÓ DE NUTRIENTS PROCEDENTS DE L’AIGUA REGENERADA
Nitrogen840 kg
Fòsfor18,1 kg
Potassi1.633 kg
CÀLCUL CONDUCTIVITAT AIGUA BARREJA
 CABALCONDUCTIVITAT
AIGUA REGENERADA100 l/s2.063 µS/cm
AIGUA RIU300 l/s1.466 µS/cm
AIGUA BARREJA400 l/s1.615 µS/cm

INFORME SETMANAL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA REGENERADA AL CANAL DE LA DRETA RIU LLOBREGAT (SETMANA del 26/12/2022 al 01/01/2023)

No s’ha detectat cap incidència en la setmana del 26/12/2022 al 01/01/2023. El subministrament d’aigua regenerada al canal de la dreta ha estat aproximadament de 100 l/s.

VOLUM APORTAT
DATAVOLUM
26/12/20228.640 m3
27/12/20228.640 m3
28/12/20228.640 m3
29/12/20228.640 m3
30/12/20228.640 m3
31/12/20228.640 m3
01/01/20238.640 m3
TOTAL PERÍODE60.480 m3
TOTAL APORTAT 2022: 158.760 m3
TOTAL APORTAT 2023: 8.640 m3
TOTAL APORTAT : 167.400 m3

 ONC

QUALITAT AIGUA REGENERADA*
Sòlids en suspensió3 mg/l
Terbolesa 1,2 NTU
pH7,7 UpH
Conductivitat2.063 µS/cm
Nitrogen17,1 mg/l
Fòsfor0,3 mg/l
Potassi27 mg/l

      *Valors dels darrers resultats disponibles de laboratori acreditat.

ESTIMACIÓ APORTACIÓ DE NUTRIENTS PROCEDENTS DE L’AIGUA REGENERADA
Nitrogen1.034 kg
Fòsfor18,1 kg
Potassi1.633 kg
CÀLCUL CONDUCTIVITAT AIGUA BARREJA
 CABALCONDUCTIVITAT
AIGUA REGENERADA100 l/s2.063 µS/cm
AIGUA RIU300 l/s1.455 µS/cm
AIGUA BARREJA400 l/s1.607 µS/cm