ANUNCI NETEGES GENERALS 2019

LA JUNTA DE GOVERN D’AQUESTA COMUNITAT DE REGANTS, a l’Assemblea General, celebrada el dia dinou de desembre de 2018, entre d’altres, va prendre l’Acord de començar les NETEGES PRINCIPALS a la xarxa de reg, el proper dia TRES DE FEBRER DE 2019; produint-se el tall del subministrament d’aigua a partir de les vint-i-tres hores del dia  de tres febrer fins les vuit hores hores del dia dinou de febrer de dos mil dinou. Es fa la oportuna reserva legal de poder modificar tant les dates com l’horari previstos en cas de força major sobrevinguda, així com si les necessitats del Servei de Reg  ho justifiquessin.

El que comunico mitjançant el present, pel coneixement general dels regants del sector afectat per aquestes neteges.

 

Sant Boi de Llobregat, 9 de gener de 2019

 

 

 

EL PRESIDENT

Sr. Joan Estruch Ardid