A  N  U  N C I

LA JUNTA DE GOVERN D’AQUESTA COMUNITAT DE REGANTS, a l’Assemblea General, celebrada el dia 15 de desembre de 2021, entre d’altres, va prendre l’Acord de començar les NETEGES PRINCIPALS a la xarxa de reg, el proper dia 23 DE GENER DE 2022; produint-se el tall del subministrament d’aigua a partir de les 23 hores del dia 23 de gener fins les 8 hores del dia 7 de febrer de 2022. Es fa la oportuna reserva legal de poder modificar tant les dates com l’horari previstos en cas de força major sobrevinguda, així com si les necessitats del Servei de Reg  ho justifiquessin.