Estatuts

Descàrrega en format PDF: ESTATUTS CANAL DRETA

 

 

 

ESTATUTS DE LA COMUNITAT DE REGANTS DEL CANAL DE LA DRETA DEL
RIU LLOBREGAT APROVATS PER JUNTA GENERAL DE 8.1.2014

CAPÍTOL I

CONSTITUCIÓ DE LA COMUNITAT
Article 1.- Constitució
Els propietaris, regants i altres usuaris dels béns adscrits a l’aprofitament d’aigües
superficials del riu Llobregat, situat en el terme municipal de Pallejà i anomenat
“Canal de la Dreta”, es constitueixen en comunitat de regants anomenada
“Comunitat de Regants del Canal de la Dreta del riu Llobregat”, que tindrà caràcter
de corporació de dret públic adscrita a l’Agència Catalana de l’Aigua, d’acord amb
el previst en als articles 82 del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei d’aigües i 199 del Reglament de domini públic
hidràulic, aprovat pel Reial decret 849/1986, d’11 d’abril.
El domicili social s’estableix al Polígon Industrial “Les Salines”, carrer Osca núm. 7
(cantonada amb el carrer València, núm. 9) de Sant Boi de Llobregat.
La Comunitat es regirà per aquests Estatuts i els seus Reglaments. Per a totes
aquelles qüestions que no s’hi preveuen, s’aplicarà l’establert al Reial decret
legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’aigües;
al Reial decret 849/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de Domini
Públic Hidràulic; i pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel que s’aprova
el text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya.
Article 2.- Àmbit territorial
L’àmbit territorial de la Comunitat comprèn la zona regable que consta en el
Projecte de sol·licitud de revisió i fixació de característiques a què es fa referència
a la Resolució de 23 de desembre de 1988 (exp. E-02-1.511) de l’antiga Junta
d’Aigües de Catalunya (actual Agència Catalana de l’Aigua), situada en els termes
municipals de: Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Sant Joan Despí,
Sant Boi de Llobregat, El Prat de Llobregat i Viladecans.
Article 3.- Destinació de les aigües
La Comunitat pot disposar, pel seu aprofitament col·lectiu d’aigües superficials del
riu Llobregat, del cabal concedit d’1,5 m3/s per al reg d’una superfície regable de
1.640,78 Ha.
2
Cada membre de la Comunitat té dret a l’aprofitament per a reg agrícola de la
quantitat d’aigua que d’acord amb el seu dret proporcionalment li correspongui, de
conformitat amb els torns que estableixi la Junta de Govern, així com a desguassar
l’aigua sobrant a través de les infraestructures establertes amb aquesta finalitat.
Article 4.- Padró d’usuaris
Són membres de la Comunitat i en formen part tots els propietaris de les finques
del seu àmbit territorial que aprofiten l’aigua o utilitzen la xarxa de desguassos
comunitaris i que es relacionen en el padró d’usuaris, que la Comunitat mantindrà
rigorosament al dia, els quals tenen subscrita la corresponent pòlissa en la que es
fa constar el punt de presa d’aigua i de desguàs, així com els drets a l’ús de les
aigües de cadascun dels comuners, els torns de reg que els pertoquen, la
participació de cada membre en les despeses comunitàries i el nombre de vots que
els corresponen.
Article 5.- Objectius de la Comunitat
Són objectius de La Comunitat, entre d’altres:
a) Vetllar pel compliment dels seus Estatuts i Reglaments, així com del bon ordre
de l’aprofitament.
b) Exercir directament i en règim d’autonomia interna les funcions de policia,
distribució i administració de les aigües que són objecte de l’aprofitament.
c) Evitar qüestions o litigis entre els membres de la Comunitat.
d) Proposar a l’Agència Catalana de l’Aigua les mesures que cregui oportunes en
relació amb el seu àmbit de competències.
Article 6.- Extinció de la Comunitat
La Comunitat s’extingirà :
a) Per acabament del termini de concessió, si no ha estat prorrogat.
b) Per caducitat de la concessió
c) Per expropiació forçosa de la concessió.
d) Per fusió amb una altra Comunitat.
e) Per resolució de l’Agència Catalana de l’Aigua adoptat en expedient
sancionador.
f) Per desaparició total o de les tres quartes parts, com a mínim, dels elements
objectius o reals de la Comunitat, tret que els membres no afectats acordin
mantenir la Comunitat i que, en conseqüència, modifiquin els Estatuts i la
inscripció registral.
3
g) Per renúncia a l’aprofitament, formulada, com a mínim, per les tres quartes
parts dels comuners, tret que els que no han renunciat acordin mantenir la
Comunitat amb la modificació dels Estatuts i de la inscripció registral.
Un cop aprovada l’extinció de la Comunitat, aquesta procedirà a la liquidació dels
seus béns patrimonials, de conformitat amb el que disposa el Codi Civil per a la
liquidació de les societats.
Article 7.- Expropiació forçosa i servituds
La Comunitat podrà ser beneficiària de l’expropiació forçosa i de la imposició de
servituds que exigeixi el seu aprofitament i el compliment de la seva finalitat,
podent sol·licitar de l’Agència Catalana de l’Aigua que es declari l’utilitat pública de
l’aprofitament o l’execució singularitzada de determinades obres o projectes.
Un cop obtinguda la declaració d’utilitat pública, podrà sol·licitar de l’Agència
Catalana de l’Aigua l’expropiació forçosa dels béns i drets afectats, tramitant-se els
corresponents expedients d’acord amb la legislació d’expropiació forçosa.
CAPÍTOL II
DRETS I OBLIGACIONS DELS USUARIS
Article 8.- Dret a l’ús de l’aigua
1.- Tots els membres de la Comunitat tenen dret a l’aprofitament de les aigües de
què aquesta disposa, d’acord amb el dret que proporcionalment li correspongui,
que serà en relació amb la superfície del terreny a regar.
2.- La distribució de les aigües s’efectuarà pel zelador encarregat d’aquest servei,
en el poder del qual restaran les claus de distribució, sota la direcció de la Junta de
Govern i amb respecte dels torns de reg que aquesta hagi aprovat.
3.- Cap regant no podrà prendre per si sol l’aigua, encara que per torn li
correspongui. Si per manca d’aigua del riu no pogués la Comunitat prendre tota
l’aigua necessària per satisfer totes les necessitats dels regants, s’establirà un
tandeig entre totes les sèquies, i, en aquestes, entre totes les filloles, i després entre
els regants; per tal de distribuir l’aigua proporcionalment als drets reconeguts a
cada membre.
4.- Quan la Comunitat no pugui garantir els cabals als que tenen dret els comuners,
per manca d’aigua o qualsevol altra causa, es distribuirà la disponible
4
equitativament, en proporció a la que cada regant té dret i de la forma més
convenient per als interessos de la Comunitat, segons determini la Junta de Govern.
5.- La manca de subministrament d’aigua per causes de força major, no comportarà
cap dret d’indemnització a favor dels regants ni cap dret a reduir la quantia del
cànon anual de reg que tenen obligació d’abonar, llevat que hagués estat
impossible regar durant tota la anualitat.
6.- Els regants que aprofitin l’aigua de la Comunitat, hauran de subscriure una
pòlissa obligatòria en la que s’assenyalarà la filiació complerta del regant o regants,
el domicili de notificacions, la finca on reguen, la seva superfície, el cànon anual
que han d’abonar i els punts per on han de prendre l’aigua i desguassar-la.
Qualsevol canvi d’aquestes característiques haurà de ser comunicada per escrit a la
Comunitat, i en el cas de canvi de punt de presa o desguàs, aquest haurà d’ésser
autoritzat expressament per la Junta de Govern.
7.- En el punt assenyalat per a la presa d’aigua, el regant haurà d’establir una
comporta d’obra, de les característiques que tingui aprovades la Junta de Govern.
8.- Les comportes de la xarxa principal de la Comunitat no podran manipular-se
sense autorització del zelador. Les d’una derivació comuna a més d’un regant,
hauran de ser tancades per l’últim dels que hagi utilitzat l’aigua.
9.- Els torns de reg es regiran per les següents regles:
a) El reg tornarà dia i nit.
b) Quan hi hagi necessitat d’establir un tandeig, s’avisarà prèviament als
regants de les filloles a la què correspongui donar aigua, per tal que pugui
aquesta ser utilitzada per l’ordre corresponent, això és, prenent l’aigua el
que estigui més a prop de la comporta pel temps que se li assenyali i així
successivament amb l’immediatament confrontant. Aquest mateix ordre
s’establirà, també, per les derivacions particulars.
c) El membre que deixés passar el seu torn no podrà regar fins que ho hagin
fet tots els de la seva tanda.
10.- Els estancaments es regiran per les següents regles:
a) No podran realitzar-se estancaments, llevat que la Junta de Govern ho
autoritzi expressament i el zelador verifiqui sobre el terreny que aquest
està correctament anivellat i amb els marges de prou alçada i consistència
per evitar pèrdues.
b) No es podrà deixar escapar l’aigua del camp per cap costat.
5
11.- Resta totalment prohibit:
a) Regar més terra de la que consti a la pòlissa de reg subscrita.
b) Permetre el reg de finques diferents a les que consti a la pòlissa.
c) Destinar l’aigua a ús diferent de reg.
12.- La Junta de Govern podrà autoritzar l’ús de regs provisionals, destinats a ús
agrícola o altres usos, en les condicions que s’hi estableixin.
Article 9.- Dret de participació dels usuaris en la constitució i funcionament
de la Comunitat.
Tots els propietaris dels béns adscrits a l’aprofitament col·lectiu, i únicament ells o
els seus representants legals, tenen dret a participar amb veu i vot en la constitució
i funcionament de la Comunitat i a ser elegits per a exercir-hi càrrecs.
Els membres de la Comunitat poden ser representats en la Junta General pels seus
representants legals. També poden conferir la seva representació voluntària,
sempre i quan aquesta representació voluntària s’atorgui expressament, per escrit,
i hagi estat validada pel Secretari de la Comunitat. El representant voluntari pot
participar en la presa d’acords de la Comunitat, però en cap cas pot substituir al
comuner representat en l’exercici de cap càrrec de la Comunitat, ni ser elegit per
desenvolupar-ho.
Article 10.- Repartiment de despeses.
1.- Tots els membres de la Comunitat estan obligats a contribuir a les següents
despeses comunes en la part proporcional que els pertoca, segons la superfície de
terreny que es rega:
a) Les despeses i inversions en construcció, reparació i manteniment i millora de
les obres i béns de la Comunitat.
b) Les despeses de policia i control de l’aprofitament i, en general, de l’àmbit
territorial de la Comunitat.
c) Les despeses d’administració, govern, representació i gestió de la Comunitat.
2.- És obligatori per a tots els comuners el pagament de la part que els
correspongui de totes les obres que la Comunitat acordi realitzar, incloses les
corresponents a millores i modernitzacions de regadiu. Tot comuner haurà
d’adequar la utilització de les aigües als procediments que aquestes obres o
instal·lacions puguin exigir.
6
3.- Les despeses degudes a obres particulars seran a càrrec de l’usuari que en
gaudeixi.
4.- Els deutes a la Comunitat per depeses de conservació, neteja o millores, així
com per qualsevol altra causa motivada per l’administració i distribució de les
aigües, gravaran la finca o indústria a favor de la qual es realitzaren. La comunitat
podrà exigir l’import d’aquestes despeses per via administrativa de
constrenyiment i prohibir l’ús de l’aigua fins que no sigui satisfet el deute.
5.- Cap membre de la Comunitat no podrà ser exonerat de les obligacions i
càrregues inherents a la seva participació en l’aprofitament col·lectiu de les aigües
i dels altres elements comuns.
6.- Cap membre de la Comunitat no podrà separar-se d’ella sense renunciar
prèviament a l’aprofitament de les aigües i complir les obligacions que amb la
mateixa hagués contret. Dins aquestes obligacions, subsistirà la de contribuir a
satisfer, en equitativa proporció, les despeses comunes d’explotació, conservació,
reparació i millora de la xarxa de canals de desguàs d’aigües pluvials, llevat que
acrediti no fer-ne ús per disposar d’un sistema alternatiu o qualsevol altra causa
degudament documentada.
Article 11.- Obligació d’acomplir amb els acords adoptats pels òrgans de la
Comunitat.
Els partícips estan obligats a complir els acords adoptats pels òrgans de la
Comunitat. La Comunitat podrà executar amb càrrec a l’usuari els acords
incomplerts que imposin una obligació de fer. El cost de l’execució subsidiària
podrà ser exigit per la via administrativa de constrenyiment.
Article 12.- Comunicació a la Comunitat sobre modificacions de les finques o
titularitats del domini dels usuaris.
Els membres de la Comunitat hauran de comunicar a la Junta de Govern qualsevol
modificació en la titularitat del seu domini perquè figuri en el padró d’usuaris.
CAPÍTOL III
EXTRUCTURA ORGÀNICA I CÀRRECS DE LA COMUNITAT
Article 13.- Òrgans de la Comunitat.
Els òrgans de la Comunitat són la Junta General o Assemblea, la Junta de Govern i el
Jurat.
7
La Junta General, constituïda per tots els usuaris, és l’òrgan sobirà de la Comunitat.
La Junta de Govern, elegida per la Junta General, és l’òrgan encarregat d’executar el
que disposen aquests Estatuts i els acords adoptats per la mateixa Junta de Govern
o per la Junta General.
Al Jurat correspon conèixer les qüestions de fet que es plantegin entre els usuaris
de la Comunitat i imposar als infractors les sancions i les indemnitzacions
reglamentàries.
Article 14.- La Junta General.
La Junta General està constituïda pel President de la Comunitat, pel Vicepresident,
que substituirà el President en cas de vacant, absència o malaltia, pel Secretari de
la Comunitat i per tots els usuaris membres de la Comunitat.
Article 15.- Competències de la Junta General.
Correspon a la Junta General:
a) L’elecció del President i Vicepresident de la Comunitat i dels Vocals de la Junta
de Govern i del Jurat, així com, en el seu cas, dels representants de la Comunitat
davant l’Organisme de conca o altres organismes, i el nomenament i separació del
Secretari.
b) L’examen de la Memòria i l’aprovació dels pressupostos de despeses i ingressos
de la Comunitat i dels comptes anuals presentats per la Junta de Govern.
c) L’aprovació dels projectes de modificació d’aquests Estatuts.
d) La imposició de derrames i l’aprovació dels pressupostos addicionals.
e) L’adquisició i alienació de béns, sense perjudici de les facultats que
corresponguin a la Junta de Govern.
f) L’aprovació dels projectes d’obres preparats per la Junta de Govern i la decisió
de la seva execució.
g) L’aprovació d’ingrés a la Comunitat de qualsevol persona que, amb dret a l’ús de
l’aigua, ho demani, així com l’informe per a l’ACA en el supòsit que alguns usuaris
pretenguin separar-se de la Comunitat per constituir una de nova.
8
h) L’autorització prèvia, sense perjudici del que correspongui a l’ACA, als membres
de la Comunitat o a terceres persones per a executar obres en les conduccions i
instal·lacions de la mateixa Comunitat amb la finalitat de millorar la utilització de
les aigües.
i) La sol·licitud de noves concessions i autoritzacions.
j) La sol·licitud dels beneficis de l’expropiació forçosa o la imposició de servituds
en benefici de la Comunitat.
k) La decisió sobre els assumptes que li sotmeti la Junta de Govern o qualsevol dels
membres de la Comunitat.
l) Qualsevol altra facultat atribuïda per aquests Estatuts o per la normativa legal
vigent.
m) Totes les facultats no atribuïdes expressament a cap altre òrgan.
Article 16.- Competències del President de la Comunitat.
Les competències del president són:
a) Exercir la representació de la Comunitat tant en judici com en qualsevol altra
situació, subscriure els actes i contractes que l’afectin, i les ordres que s’expedeixin
en nom de la mateixa Comunitat.
b) Convocar, presidir i dirigir les sessions de la Junta General d’acord amb aquests
Estatuts, i autoritzar les actes amb la seva signatura.
c) Comunicar els acords de la Junta General a la Junta de Govern o al Jurat perquè
els portin a afecte en allò que els concerneix.
d) Donar compliment als acords de la Junta General.
Article 17.- Funcions del Secretari de la Comunitat.
Correspon al Secretari:
a) Estendre i anotar en un llibre foliat i rubricat pel President les actes i acords
adoptats, amb la seva signatura i la del President.
b) Lliurar certificacions amb el vistiplau del President.
9
c) Conservar i custodiar els llibres i altres documents de la Comunitat.
d) Executar les altres funcions pròpies del seu càrrec i les que l’encarregui el
President o acordi la Comunitat.
Article 18.- Convocatòries de la Junta General.
La Junta General es reunirà amb caràcter ordinari almenys un cop a l’any, i amb
caràcter extraordinari quan ho acordi la Junta de Govern, ho consideri convenient
el president o ho demani la majoria dels vots de la Comunitat.
El president convocarà la Junta, tant ordinària com extraordinària, amb quinze dies
d’antelació mínima, mitjançant edictes municipals, anunci al domicili de la
Comunitat i anunci al DOGC.
En el supòsit de reforma d’aquests Estatuts, o de tractar-se d’assumptes que, a
judici de la Junta de Govern, puguin comprometre l’existència de la Comunitat o
que afectin greument els seus interessos, la convocatòria es farà mitjançant
notificació personal o anuncis en un dels diaris de més difusió dins del seu àmbit
territorial.
En la Junta General no es podrà tractar cap assumpte que no hagi estat prèviament
inclòs en l’ordre del dia.
Les sessions de la Junta General tindran lloc en primera o en segona convocatòria,
amb mitja hora de diferència com a mínim. Perquè sigui declarada vàlidament
constituïda la Junta General en primera convocatòria, serà necessària l’assistència
de la majoria absoluta dels vots de la Comunitat, computats d’acord amb el que es
disposa en aquests Estatuts; en segona convocatòria, es declararà constituïda sigui
quin sigui el nombre d’assistents.
Article 19.- Acords de la Junta General.
La Junta General adoptarà els acords per majoria absoluta dels vots dels membres
de la Comunitat assistents o dels seus representants, computats d’acord amb el que
es disposa més endavant, en primera convocatòria. En segona convocatòria serà
suficient amb la majoria simple dels partícips assistents o degudament
representats.
Els acords relatius a modificacions dels Estatuts o altres assumptes que, a judici de
la Junta de Govern, puguin comprometre l’existència de la Comunitat, només seran
vàlids si són adoptats en Junta General extraordinària convocada amb aquest
efecte i aprovats per les tres quartes parts, com a mínim, dels assistents.
10
Els acords de la Junta General, en l’àmbit de les seves competències, seran
executius en la forma i requisits establerts en la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, sense perjudici de la seva possible impugnació en alçada en el termini d’un
mes davant de l’Agència Catalana de l’Aigua, d’acord amb el que preveu l’article
227 del Reial decret 849/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del
domini públic hidràulic.
La resolució del recurs d’alçada exhaureix la via administrativa, podent ser, en tot
cas, objecte de revisió per la jurisdicció contenciós administrativa, en el termini de
dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb
l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre
recurs que s’estimi procedent.
Article 20.- Còmput de vots.
El nombre de vots que correspon a cada membre de la Comunitat es determina en
base al seu cabal virtual, que es considerarà de 0,8 l/s per cada hectàrea de reg,
d’acord amb la següent taula:
Cabal virtual – l/s Número de vots
De 0,5 fins 1 1
De 1 fins 2 2
De 2 fins 3 3
De 3 fins 5 4
De 5 fins 8 5
De 8 fins 12 6
De 12 fins 16 7
De 16 fins 20 8
De 20 fins 25 9
De 25 fins 30 10
De 30 fins 35 11
De 35 fins 40 12
De 40 fins 48 13
11
De 48 fins 56 14
De 56 fins 64 15
De 64 fins 72 16
De 72 fins 80 17
De 80 fins 90 18
De 90 fins 100 19
De 100 en endavant 19 més un vot per cada 25 l/s o fracció
Sigui quina sigui la seva participació en els elements comuns, tots els partícips
tenen dret a vot, d’acord amb el que s’especifica en aquests Estatuts. En tot cas, es
poden agrupar fins a arribar al mínim exigit per a l’exercici del dret al vot.
A cap comuner no li podrà correspondre un nombre de vots igual o superior al
50% del total, sigui quina sigui la seva participació en els elements comuns i, per
tant, en les despeses comunitàries.
Article 21.- La Junta de Govern.
La Junta de Govern estarà constituïda per un President i un Vicepresident, que
també ho seran de la Comunitat, així com per deu Vocals titulars i quatre de
suplents, pels casos de malaltia o absència dels titulars. Entre els Vocals de la Junta
de Govern figurarà la representació dels usuaris que per la seva situació o ordre
establert siguin els últims en rebre l’aigua. Per a aquesta finalitat, la seva
composició serà la següent: Quatre Vocals de la zona baixa (Districte d’El Prat de
Llobregat), quatre més de la zona mitja (Districte de Sant Boi de Llobregat) i els
dos restants de la zona alta (Districte de Santa Coloma de Cervelló). Tots aquests
càrrecs han de ser elegits en la Junta General.
Correspon a la Junta de Govern elegir, entre els seus Vocals, un Tresorer
comptable, responsable dels fons comunitaris, i designar al seu Secretari, si no ho
fos el de la Comunitat.
Article 22.- Atribucions de la Junta de Govern.
Són atribucions de la Junta de Govern:
a) Vetllar pels interessos de la Comunitat, promoure’n el desenvolupament i
defensar-ne els drets.
12
b) Nomenar i separar els empleats de la Comunitat en la forma que s’estableixi i
d’acord amb la legislació laboral.
c) Redactar la memòria, elaborar els pressupostos, proposar les derrames
ordinàries i extraordinàries i sotmetre’ls a la Junta General, a la qual haurà de retre
comptes.
d) Presentar a la Junta General la llista de Vocals de la Junta de Govern i del Jurat
que han de cessar en els seus càrrecs d’acord amb els Estatuts.
e) Ordenar la inversió dels fons amb subjecció als pressupostos aprovats.
f) Elaborar un inventari de la propietat de la Comunitat, amb els padrons, els
plànols i les relacions de béns.
g) Acordar la reunió de la Junta General extraordinària de la Comunitat quan ho
consideri convenient.
h) Sotmetre a la Junta General qualsevol assumpte que consideri d’interès.
i) Conservar els sistemes de modulació i repartiment de les aigües.
j) Disposar la redacció dels projectes de reparació o conservació i ocupar-se de la
direcció i inspecció.
k) Ordenar la redacció dels projectes d’obres noves i encarregar-se de l’execució
un cop aprovats per la Junta General. En casos extraordinaris i d’extrema urgència
en què no sigui possible reunir la Junta General, la Junta de Govern pot acordar i
emprendre, sota la seva responsabilitat, l’execució d’una obra nova, i convocar com
més aviat millor la Junta General per retre comptes de l’acord.
l) Dictar les disposicions convenients per millorar la distribució de l’aigua,
respectant els drets adquirits.
m) En el seu cas, establir els torns d’aigua, conciliant els interessos dels diversos
aprofitaments, tenint en compte que, en moments d’escassetat, l’aigua s’ha de
distribuir de la manera més convenient per als interessos comunitaris.
n) Fer complir la legislació d’aigües, els Estatuts de la Comunitat i les resolucions
de l’ACA, organisme al qual pot sol·licitar ajut en defensa dels interessos de la
Comunitat.
13
o) Resoldre les reclamacions prèvies a l’exercici de les accions civils i laborals que
es formulin contra la Comunitat, d’acord amb la Llei de Procediment administratiu.
p) Proposar a la Junta General l’aprovació de la modificació i reforma dels Estatuts.
q) Elegir, entre els seus vocals, un tresorer comptable, responsable dels fons
comunitaris.
r) Altres facultats delegades per la Junta General o que li atribueixin els Estatuts de
la Comunitat i les disposicions vigents i, en general, tot allò que sigui convenient
per al bon govern i administració de la Comunitat.
Article 23.- Atribucions del President de la Junta de Govern.
Són atribucions del President de la Junta de Govern:
a) Convocar, presidir i dirigir les sessions de la Junta de Govern, i decidir les
votacions en cas d’empat.
b) Autoritzar les actes i acords de la Junta de Govern, així com també firmar i
expedir els lliuraments de tresoreria.
c) Actuar en nom i representació de la Junta de Govern en els assumptes de la seva
competència.
d) Qualsevol altra facultat que li atribueixi les disposicions legals o els Estatuts.
Article 24.- Funcions del Tresorer-comptable.
Són funcions del Tresorer-comptable:
a) Fer-se càrrec de les quantitats recaptades per quotes, indemnitzacions i
sancions o altres que, per qualsevol concepte, pugui rebre la Comunitat.
b) Pagar els lliuraments nominals i comptes justificats que li siguin presentats
degudament autoritzats per la Junta de Govern, amb el conforme del President i el
segell de la Comunitat.
El Tresorer-comptable portarà un llibre en què anotarà, per ordre de dates i
especificant conceptes i persones, totes les quantitats que recapti i les que pagui,
llibre que haurà de presentar amb els seus justificants davant la Junta de Govern
anualment.
14
Article 25.- Acords de la Junta de Govern.
Els acords de la Junta de Govern, en l’àmbit de les seves competències, seran
executius en la forma i requisits establerts a la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, sense perjudici de la seva possible impugnació en alçada en el termini d’un
mes davant de l’Agència Catalana de l’Aigua, d’acord amb el que preveu l’article
227 del Reial decret 849/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del
domini públic hidràulic.
La resolució del recurs d’alçada exhaureix la via administrativa, podent ser, en tot
cas, objecte de revisió per la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini
de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb
l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, sense perjudici que s’interposi qualsevol altre recurs
que s’estimi procedent.
Article 26.- El Jurat.
El Jurat està constituït per un President designat per la Junta de Govern, de la qual
serà un dels Vocals, i per dos Vocals titulars i dos de suplents pels casos de malaltia
o absència dels titulars, elegits en la Junta General. Exercirà les funcions de
Secretari del Jurat la mateixa persona que exerceixi les funcions de Secretari de la
Junta de Govern.
Article 27.-Competències del Jurat.
Correspon al Jurat conèixer les qüestions de fet que es suscitin entre els usuaris de
la Comunitat en l’àmbit dels Estatuts i imposar als infractors les corresponents
sancions, així com fixar les indemnitzacions que hagin de satisfer als perjudicats i
les obligacions de fer que se’n puguin derivar.
Article 28.- Procediment del Jurat.
El President convocarà les sessions del Jurat, que tindran lloc en virtut de denúncia
de part o a sol·licitud de la majoria dels vocals.
Els procediments del Jurat seran públics i verbals, i les seves decisions, que seran
executives, es consignaran per escrit amb expressió dels fets i de les disposicions
dels Estatuts en què es basin, així com també la quantia de la sanció, de la
indemnització i de les costes, si n’hi ha.
15
El Jurat adoptarà els seus acords i dictarà les seves decisions per majoria absoluta,
per a la validesa dels quals serà necessària l’assistència de tots els Vocals, inclòs el
President. En cas d’empat, decidirà el vot del President.
Les sancions que imposi el Jurat seran pecuniàries i el seu import, que en cap cas
no podrà excedir el límit fixat en el Codi penal per a les faltes, es destinarà als fons
de la Comunitat.
L’import de les sancions i indemnitzacions imposades pel Jurat gravaran els béns
adscrits a l’aprofitament dels quals és titular l’infractor. La Comunitat podrà exigir
l’import corresponent per via administrativa de constrenyiment, i prohibir l’ús de
l’aigua mentre no sigui satisfet el deute.
Les decisions del Jurat poden ser recorregudes en reposició davant el mateix Jurat,
com a requisit previ a la via contenciosa administrativa, en els termes previstos a
l’article 227 del Reial decret 849/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament
del domini públic hidràulic.
El procediment del Jurat s’establirà per Reglament.
Article 29 Infraccions.
Les infraccions sancionables pel Jurat són les tipificades al capítol 5 d’aquests
Estatuts.
Article 30 Duració i renovació dels càrrecs de la Comunitat.
El Secretari de la Comunitat exercirà el seu càrrec per temps indefinit. Tanmateix,
el President de la Comunitat té la facultat de suspendre’l en les seves funcions i
proposar a la Junta General la separació definitiva.
La resta de càrrecs comunitaris tindran una durada de 4 anys, renovant-se per
meitats cada dos anys els de la Junta de Govern, procurant que els càrrecs de
President i Vicepresident no es renovin al mateix temps.
El procediment d’elecció dels càrrecs comunitaris, llevat del Secretari, es regularan
per Reglament.
16
CAPÍTOL IV
BÉNS I OBRES DE LA COMUNITAT
Article 31 Relació de béns i obres de la comunitat.
La Comunitat formarà un inventari de totes les obres i propietats que posseeixi, en
el qual hi figuri, tant detalladament com sigui possible:
a) La presa o preses d’aigua.
b) El canal o canals principals i les sèquies, braçals, filloles o desguassos que
d’aquells es derivin.
c) Les obres accessòries o auxiliars destinades a serveis de la Comunitat.
La Junta de Govern podrà ordenar l’estudi i execució de projectes d’obra i treballs
per a la defensa dels aprofitaments comunitaris, dins el pressupost i programa
d’actuació aprovat prèviament per la Junta General.
Article 32 Treballs de neteja.
Periòdicament s’efectuarà una neteja general de les conduccions de la Comunitat.
Els treballs de neteja es realitzaran sota la direcció de la Junta de Govern i d’acord
amb les seves instruccions.
Els propietaris de les finques que confronten amb els llits de qualsevol
infraestructura de reg o desguàs de la Comunitat, estan obligats a suportar la
càrrega de rebre els materials provinents dels treballs de neteja i dur-los, al seu
cost, a l’abocador o a la planta de tractament de residus, segons estableixi la
legislació vigent.
Article 33 Autorització per efectuar obres i treballs.
No es podrà efectuar cap obra ni treball, inclosos els de neteja i reparació, sense
l’autorització prèvia de la Junta de Govern.
Els propietaris de les finques que confronten amb els llits de qualsevol
infraestructura de reg o desguàs de la Comunitat, no poden practicar cap obra o
plantació en els seus caixers ni a la seva zona de servitud, a fi i efecte de permetre
les tasques de neteja, conservació i reparació d’aquelles. Qualsevol tipus d’obra,
conreu o plantació a realitzar a l’esmentat llindar haurà de ser expressa i
prèviament autoritzada per la Junta de Govern, amb subjecció a les condicions que
estableixi raonadament.
17
L’amplada de l’esmentada servitud serà de 5 metres a banda i banda del Canal
Principal i dels canals de desguàs (pluvials) i d’1 metre per la resta de sèquies,
filloles i braçals. Pel que es refereix a la plantació d’espècies arbòries, la zona de
servitud s’estendrà a 5 metres a banda i banda de tota la xarxa de canals i
desguassos.
Article 34 Obres d’interès general i obres d’interès particular.
Seran per compte de la Comunitat les obres i treballs que interessin a tots els seus
membres, mentre que les d’aprofitament parcial o individual aniran a càrrec dels
membres o membre beneficiats, respectivament.
CAPÍTOL V
RÈGIM DISCIPLINARI
Article 35.- Infraccions.
Incorren en infracció aquells membres de la Comunitat que, mitjançant frau o
negligència, de manera activa o per omissió, cometin alguns dels fets següents:
Infraccions lleus:
a) No mantenir en bon estat les instal·lacions de presa i conducció de les aigües o
els mòduls.
b) Executar obres o treballs, inclús els de neteja i/o reparació, en l’aprofitament
sense comunicar-ho prèviament a la Junta de Govern.
c) Impedir a la Junta de Govern l’accés a l’aprofitament.
d) Fer dics o parades, tant al canal com a les sèquies o filloles, sense autorització
del zelador o de la Junta de Govern.
e) Engrandir, estrènyer, baixar o aixecar les preses o boques i obrir portells i/o
comportes sense permís del zelador o de la Junta de Govern.
f) Pescar o abeurar ramats a les infraestructures de reg o desguàs de la Comunitat.
g) Transitar per la zona de servitud de les infraestructures de reg o desguàs
comunitàries sense permís del zelador o de la Junta de Govern, sempre que no
constitueixi infracció de més entitat.
Infraccions greus:
h) Deixar que l’aigua es perdi sense aprofitar-la i no comunicar-ho a la Junta de
Govern, impedint així que prengui les mesures adequades.
i) Agafar aigua quan no li correspon d’acord amb les instruccions de la Junta de
Govern o amb els torns d’utilització establerts.
18
j) Agafar més aigua de la que li correspon segons el Padró d’usuaris.
k) Canviar l’ús de l’aprofitament.
l) Realitzar qualsevol tipus d’actuacions que provoquin desperfectes en els
sistemes de reg de la comunitat.
m) Obstruir el curs de l’aigua o desviar-la, així com llençar deixalles, escombraries
o altres objectes, encara que no dificultin el pas de l’aigua, a qualsevol
infraestructura de reg o desguàs de la Comunitat.
n) Banyar-se o banyar qualsevol tipus de ramat dins els caixers de qualsevol
infraestructura de reg o desguàs de la Comunitat o aprofitant la seva aigua per a
fer-ho.
o) Causar danys a les infraestructures de reg o de desguàs o a les propietats de la
Comunitat, quan el seu import no superi els 1.000 euros.
p) Realitzar obres o plantacions dins la zona de servitud descrita a l’article 33è,
sense l’autorització prèvia i expressa de la Junta de Govern.
Infraccions molt greus:
q) Tenyir o contaminar l’aigua. Aquesta infracció es sancionarà sense perjudici de
les competències de l’Agència Catalana de l’Aigua en la matèria.
r) No pagar les quotes que li corresponen dins els terminis establerts.
s) Causar danys a les infraestructures de reg o de desguàs o a les propietats de la
Comunitat, quan el seu import superi els 1.000 euros.
t) No acomplir les ordres de la Junta de Govern relatives a la limitació d’explotació
de l’aprofitament.
Article 36.- Sancions i indemnitzacions.
Les infraccions administratives en què incorrin els membres de la Comunitat per
incompliment dels Estatuts seran jutjades pel Jurat, el qual imposarà als infractors
la indemnització pels perjudicis causats, la reposició de les coses al seu estat
primitiu (si s’escau) i una sanció pecuniària que oscil·larà entre els següents
imports:
Per a les infraccions lleus: entre 100 € i 500 €
Per a les infraccions greus: entre 501 € i 1.000 €
Per a les infraccions molt greus entre 1.001 € i 6.000 €
Les resolucions del Jurat són revisables en reposició davant del mateix Jurat com a
requisit previ al recurs contenciós administratiu.
19
CAPÍTOL VI
EL SERVEI DE VIGILÀNCIA
Article 37.- El Servei de Vigilància.
El Servei de Vigilància serà encomanat per la Junta de Govern a un zelador i al
nombre de guardians que siguin necessaris, els quals vetllaran per tal que no es
produeixi cap menyscabament, perjudici ni deteriorament a les possessions de la
Comunitat, així com evitar abusos en el règim d’utilització de l’aprofitament de les
aigües. El zelador haurà de posar en coneixement de la Junta de Govern,
immediatament i per escrit, l’existència de qualsevol infracció dels presents
Estatuts que hagi observat directament, per tal que es portin a terme les actuacions
que s’escaiguin.
El zelador i els guardians que estiguin sota la seva jurisdicció, hauran de complir
amb les ordres i instruccions de servei que estableixi la Junta de Govern.
Els fets constatats pel zelador i els guardians, degudament consignats en els
fulletons de denúncia, es presumiran certs a efectes del règim disciplinari, llevat
element probatori en contra.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
PRIMERA.- Aquests Estatuts, així com els Reglaments que els desenvolupen,
entraran en vigor quan s’aprovin per l’Agència Catalana de l’Aigua.
SEGONA.- En el termini de l’any natural posterior a l’entrada en vigor dels
presents Estatuts, la Junta de Govern haurà d’elevar a la Junta General una
proposta de Reglament Electoral i del Jurat, per a la seva aprovació, si s’escau.
TERCERA.- Els propietaris d’aquelles espècies arbòries plantades dins la zona de
servitud definida a l’article 33è, que a la data d’entrada en vigor dels presents
Estatuts no estiguessin plantades il·legalment d’acord amb els Estatuts anteriors,
podran mantenir-les en les mateixes condicions, sense necessitar de remoure-les,
fins que es produeixi la seva mort natural o sobrevinguda. A partir de llavors, les
noves plantacions hauran de respectar la zona de servitud de 5 metres definida a
l’article 33è dels presents Estatuts.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogats els anteriors Estatuts, aprovats per la sessió de la Comissió de
Govern de la Junta d’Aigües de data 23 de juny de 1992, així com qualsevol altra
disposició o acord que s’oposi als presents Estatuts.