Normativa de Reg

Es fa saber a tots els usuaris de la Comunitat de Regants del Canal de la Dreta del riu Llobregat, que la seva Junta de Govern ha aprovat en la sessió celebrada el dia 1 de juny de 2016, la Normativa de Reg que es transcriu a continuació:

– Amb caràcter general els terrenys de conreu es disposaran en taules de 12 metres, amb travessers, que es regaran d’una en una.

– En una campanya normal de reg només es permetrà, com a màxim, dues regades als terrenys terrosos.

– Les plantacions d’arbres que no disposin de taules de 12 metres, podran regar fins al màxim d’1 mujada, en horari nocturn de les 20h. a les 7h.

– Respecte l’ordre de preferència, la norma general estableix que cap regant es pot recolzar en la mena de conreu que adopti per reclamar major quantitat d’aigua, o la seva utilització per més temps del que proporcionalment li correspongui pel seu dret.
L’ordre de preferència serà el següent: 1r) en el moment de plantar taco; 2n) esqueixos de carxofera; 3r) la planta ja arrelada i 4rt) terrenys terrosos.

– D’acord amb els Estatuts vigents de la Comunitat, en el punt assenyalat per a la presa d’aigua, els regants hauran d’establir una comporta d’obra de les característiques que tingui aprovades la Junta de Govern.

– Les comportes de la xarxa principal de la Comunitat, només podran ser manipulades pel seu Servei de Vigilància.
Les comportes d’una derivació comuna a més d’un regant, hauran de ser tancades per l’últim d’aquests que hagi utilitzat l’aigua.

– Pel que fa als canvis de taps i/o reparació de regadores, d’acord amb els Estatuts, no es pot efectuar cap obra ni treball, inclosos els de neteja i reparació, sense l’autorització prèvia de la Junta de Govern.

– En relació a les regadores privades és necessari que es mantinguin netes i en bones condicions.

– S’estableix que no es poden omplir en excés els camps d’aigua per evitar haver d’ escorre’ls després. Aquesta conducta serà susceptible de sanció.

– Es recorda l’obligació de tots els membres de la Comunitat de Regants a fer un ús racional i responsable de l’aigua.
Qualsevol excepció a la normativa general anterior, caldrà que la Junta de Govern en sigui prèviament coneixedora i ho autoritzi.

Descarregar document