Conveni ACATCOR i EPG Salinas Corredores de Seguros

Benvolguts,

Recentment l’empresa EPG Salinas Corredores de Seguros i l’ACATCOR han signat un Conveni de patrocini. Aquesta corredoria d’assegurances està especialitzada des de fa molts anys en assegurar béns i persones de les comunitats de regants.

Font: ACATCOR

Recordatori data sessió deliberativa Procés participatiu Estratègia Catalana Adaptació al Canvi Climàtic 2021-2030

Us informem de l’última sessió deliberativa del Procés Participatiu de l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic, 2021-2030 (ESCACC30):

•            Eix 3: Agenda rural / Agenda urbana: sessió deliberativa, dimecres 17 de març, de 18.00 a 20.30h.

CAL INSCRIURE-S’HI i ho podeu fer aquí: https://participa.gencat.cat/processes/escacc/f/2990/meetings/458

Recordar-vos que tota la informació sobre el procés participatiu és aquí https://participa.gencat.cat/processes/escacc i que en aquest altre enllaç hi ha força documentació sobre adaptació als impactes del canvi climàtic a Catalunya: https://canviclimatic.gencat.cat/ca/ambits/adaptacio/estrategia-catalana-dadaptacio-al-canvi-climatic-2021-2030/

Tant en el nom de la Direcció General de Participació Ciutadana i Processos Electorals com de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic us animem que en feu la màxima difusió i hi participeu activament.

Font: Oficina Catalana del Canvi Climàtic, Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, Departament de Territori i Sostenibilitat

ANUNCI NETEGES GENERALS 2021

LA JUNTA DE GOVERN D’AQUESTA COMUNITAT DE REGANTS, a l’Assemblea General, celebrada el dia setze de desembre de 2020, entre d’altres, va prendre l’Acord de començar les NETEGES PRINCIPALS a la xarxa de reg, el proper dia  31 GENER DE 2021produint-se el tall del subministrament d’aigua a partir de les 23 hores del dia 31 de gener fins les 8 hores del dia 15 de febrer de 2021. Es fa la oportuna reserva legal de poder modificar tant les dates com l’horari previstos en cas de força major sobrevinguda, així com si les necessitats del Servei de Reg  ho justifiquessin.

AVÍS TALL SUBMINISTRAMENT AIGUA

A petició de la Diputació de Barcelona, per la necessitat de realitzar unes obres urgents de reparació, la Comunitat de Regants del Canal de la Dreta del Llobregat informa que s’interromprà el subministrament d’aigua al Canal Principal, des del dia 19 de desembre a les 14:00 hores, fins el dia 23 de desembre a les 22:00 hores.

Es fa la oportuna reserva legal de poder modificar tan les dates com l’horari previstos en cas de força major sobrevinguda, així com si les necessitats de les esmentades reparacions ho justifiquessin.

Sant Boi de Llobregat,  10 de desembre de 2020.

CONVOCATÒRIA JUNTA GENERAL DE LA COMUNITAT DE REGANTS DEL CANAL DE LA DRETA DEL RIU LLOBREGAT

Es convoca als senyors usuaris de la Comunitat de Regants del Canal de la Dreta del Riu Llobregat, a la Junta General que tindrà lloc al carrer Osca núm. 7, cantonada carrer Valencia núm. 9 (08830 – Sant Boi de Llobregat), el DIMECRES dia 16 de desembre de 2020, a les 17h30 en primera convocatòria i, en cas necessari, a les 18h en segona convocatòria, sota el següent:

ORDRE DEL DIA

1r.- Examen i en el seu cas aprovació de l’Acta de la Junta General de data 11 de desembre de 2019. 

2n.- Examen de la Memòria de l’any 2020.

3r.- Examen i en el seu cas aprovació dels Pressupostos d’ingressos i despeses per a l’any 2021. Acord en relació a l’aplicació del romanent del Pressupost 2020 en el supòsit d’existir aquest.

4t.- Examen i en el seu cas aprovaciódels plans generals d’obres i treballs i dels programes d’actuació per l’any 2021.

5è.- Precs i Preguntes.

Degut al COVID-19 i als efectes d’organització, es prega confirmació d’assistència.

Modificació Normativa de Reg (16 de setembre de 2020)

Es fa saber a tots els usuaris de la Comunitat de Regants del Canal de la Dreta del riu Llobregat, que la seva Junta de Govern ha aprovat en la sessió celebrada el dia 16 de setembre de 2020, la Normativa i Torns de Reg que es transcriu a continuació.

NORMATIVA DE REG

 • Amb caràcter general, els terrenys de conreu es disposaran en taules de 12 metres, amb travessers cada 50 metres com a màxim, que es regaran d’una en una.
 • Les plantacions d’arbres i alfals que no disposin de taules de 12 metres, podran regar fins al màxim d’1 mujada, en horari nocturn de les 20h. a les 7h.
 • Respecte l’ordre de preferència, la norma general estableix que cap regant es pot recolzar en la mena de conreu que adopti per reclamar major quantitat d’aigua, o la seva utilització per més temps del que proporcionalment li correspongui pel seu dret.

L’ordre de preferència serà el següent:  1r) en el moment de plantar taco; 2n) esqueixos de carxofera; 3r) llavor; 4t) la planta ja arrelada i 5é) terrenys terrosos.

El plantar soques amb aigua no dona preferència al qui hagi plantat amb sec.

 • Les alçades de les embotides no estan limitades malgrat s’hauran de consensuar amb el Zelador i amb la Junta de Govern en cada cas.
 • Les comportes de la xarxa principal de la Comunitat, només podran ser manipulades pel seu Servei de Vigilància i les comportes d’una derivació comuna a més d’un regant, hauran de ser tancades per l’últim d’aquests que hagi utilitzat l’aigua.
 • Pel que fa als canvis de taps i/o reparació de regadores, d’acord amb els Estatuts, no es pot efectuar cap obra ni treball, ni reparació, sense l’autorització prèvia de la Junta de Govern.
 • En relació a les regadores i desguassos particulars és obligatori que es mantinguin netes i en bones condicions.
 • Es recorda l’obligació de tots els membres de la Comunitat de Regants a fer un ús racional i responsable de l’aigua.

Qualsevol excepció a la normativa general anterior, caldrà que la Junta de Govern en sigui prèviament coneixedora i ho autoritzi.

TORNS DE REG

Canal Principal i Lateral Santa Coloma:

Es podrà regar tots els dies excepte dilluns i divendres, des de la presa fins al ‘Matadero’ de Sant Boi, segons necessitat.

Sèquia Superior:

Des de la fillola 1 fins a la 5 restaran tancades pel servei de reg els dilluns, dimarts i dimecres, excepte la número 5 que sí podrà regar el dilluns sent la resta de dies (dijous, divendres, dissabte i diumenge) de lliure disposició. El bagant per embotir la fillola número 5 el posarà la Comunitat de Regants i serà de la seva propietat.

Sèquia Lateral Prat:

No es podrà regar el dilluns, dimarts i dimecres des de la Ctra. Ferran Puig de Sant Boi/Prat de Llobregat fins a la presa de cada fillola.

La fillola 0 romandrà tancada els dilluns. Dimarts i dimecres es podrà regar de Ferran Puig cap a baix.

Sèquia Prat:

Es podrà regar dilluns, dimarts i dijous (el diumenge segons necessitat)

Sèquia Inferior:

 • Es podrà regar dimecres, divendres i dissabte (el diumenge segons necessitat)
 • El camp que es comenci, s’haurà d’acabar el mateix dia, sempre i quan no quedi sec.
 • Les regadores particulars hauran d’estar netes, en cas de no estar-ho, el Zelador en podrà precintar el tap i el desguàs.
 • El regant que no tanqui la comporta quan acabi de regar, podrà ser sancionat pel Zelador de la comunitat.”
 • Les regadores particulars que regui un comuner, no podran tenir arbres per sobre.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA Queden derogades les anteriors normatives i torns de reg, aprovats amb anterioritat, així com qualsevol altra disposició o acord que s’oposi a la present normativa i torns de reg.

Modificació normativa de Reg (a partir del 13 de juliol del 2020)

Es fa saber a tots els usuaris de la Comunitat de Regants del Canal de la Dreta del riu Llobregat, que la seva Junta de Govern ha aprovat en la sessió celebrada el dia 17 de juny de 2020, la modificació de la Normativa de Reg que es transcriu a continuació:

 • Amb caràcter general, els terrenys de conreu es disposaran en taules de 12 metres, amb travessers cada 50 metres com a màxim, que es regaran d’una en una.
 • En una campanya normal de reg només es permetrà, com a màxim, dues regades als terrenys terrosos, sempre i quan la resta del torn hagi fet una regada.
 • Les plantacions d’arbres i alfals que no disposin de taules de 12 metres, podran regar fins al màxim d’1 mujada, en horari nocturn de les 20h. a les 7h.
 • Respecte l’ordre de preferència, la norma general estableix que cap regant es pot recolzar en la mena de conreu que adopti per reclamar major quantitat d’aigua, o la seva utilització per més temps del que proporcionalment li correspongui pel seu dret.

L’ordre de preferència serà el següent:  1r) en el moment de plantar taco; 2n) esqueixos de carxofera; 3r) llavor; 4t) la planta ja arrelada i 5é) terrenys terrosos.

El plantar soques amb aigua no dona preferència al qui hagi plantat amb sec.

 • D’acord amb els Estatuts vigents de la Comunitat, en el punt assenyalat per a la presa d’aigua, els regants hauran d’establir una comporta d’obra de les característiques que tingui aprovades la Junta de Govern i si la comporta és més petit, no podrà embotir per augmentar el cabal, haurà de canviar el tap amb la supervisió del Zelador i els vistiplau de la Junta de Govern.
 • Les comportes de la xarxa principal de la Comunitat, només podran ser manipulades pel seu Servei de Vigilància i les comportes d’una derivació comuna a més d’un regant, hauran de ser tancades per l’últim d’aquests que hagi utilitzat l’aigua.
 • Pel que fa als canvis de taps i/o reparació de regadores, d’acord amb els Estatuts, no es pot efectuar cap obra ni treball, ni reparació, sense l’autorització prèvia de la Junta de Govern.
 • En relació a les regadores i desguassos particulars és obligatori que es mantinguin netes i en bones condicions.
 • Es recorda l’obligació de tots els membres de la Comunitat de Regants a fer un ús racional i responsable de l’aigua.

Qualsevol excepció a la normativa general anterior, caldrà que la Junta de Govern en sigui prèviament coneixedora i ho autoritzi.

Neteja OBLIGATÒRIA de regadores i desguassos particulars.

La funció d’aquest Canal de la Dreta és  donar un bon servei de reg a tots els usuaris,  però cal la col·laboració  inestimable dels propis partícips regants a fi d’aconseguir que el funcionament hidràulic del conjunt sigui correcte i no lesioni interessos d’altres regants que poden veure mermada la disponibilitat de cabals existents.

La Junta de Govern d’aquest Canal de la Dreta té constància de l’estat deficitari pel que respecta a les neteges d’algunes regadores i desguassos particulars que es troben molt brutes, plenes de vegetació i no tenen la capacitat suficient per engolir les aigües derivades.  Això fa que sigui necessari netejar-les degudament i habilitar-les perquè l’aigua pugui circular de manera correcte sense que s’hagin de produir retencions desproporcionades de cabal a la Sèquia principal, el que pot motivar desbordaments de la mateixa i també endarreriments en la percepció d’aquests cabals, aigües avall.

Per tot l’expressat li transmeto  que faci saber a tots els regants, utilitzant el mitjà que cregui més oportú, que se’ls fixa un termini de QUINZE DIES perquè procedeixin  a netejar i deixar lliures, vàcues i expedites de qualsevol mena d’impediment les regadores i desguassos particulars existents.  Transcorregut aquest termini es girarà visita pel Servei de Vigilància,  i en cas de que aquestes neteges no s’haguessin fet de forma adequada, lamentant-lo molt,  no es faria el subministrament d’aigua de reg a les mateixes, segellant els bagants per evitar qualsevol mena de manipulació.  Amb l’avinentesa de que aquest fet es produiria com a conseqüència i responsabilitat única i exclusiva dels regants que no haguessin atès aquest requeriment.

Convocatòria subvencions explotacions agrícoles

Subvencions a explotacions agrícoles i ramaderes per danys en elements afectes a l’explotació previstes en l’article 4 del Reial decret llei 11/2019, de 20 de setembre, pel qual s’adopten mesures urgents per a pal·liar els danys causats per temporals i altres situacions catastròfiques, i es convoquen aquestes subvencions per a l’exercici 2020 (Bases reguladores i Convocatòria)

Organisme atorgant:JEFATURA DEL ESTADO
Objecte:Mitjançant el present reial decret s’estableixen les bases reguladores de les subvencions a explotacions agrícoles i ramaderes previstes en l’article 4 del Reial decret llei 11/2019, de 20 de setembre, pel qual s’adopten mesures urgents per a pal·liar els danys causats per temporals i altres situacions catastròfiques.

Així mateix, s’aprova la convocatòria per a la concessió d’aquestes subvencions per a l’exercici 2020.

La finalitat de les subvencions és contribuir a pal·liar els danys o perjudicis soferts per les explotacions agrícoles i ramaderes en elements afectes a l’explotació que no siguin assegurables, quan l’explotació compleixi les condicions d’assegurament i ubicació que estableix l’article 4 del Reial decret llei 11/2019, de 20 de setembre.
Beneficiaris:Podran ser beneficiaris d’aquestes ajudes els titulars d’explotacions agrícoles i ramaderes que, tenint pòlisses emparades pel Pla d’Assegurances Agràries Combinades i estant situades en l’àmbit d’aplicació assenyalat en l’article 1 del Reial decret llei 11/2019, de 20 de setembre, hagin sofert danys en elements afectes a l’explotació que no siguin assegurables, entenent-se com a tals els enumerats en l’annex II.
Dotació pressupostària:5.417.000 euros.
Quantia:Les ajudes establertes en el present reial decret consistiran en una subvenció de fins al 70% dels danys valorats per un perit col·legiat, fins a un import màxim de 8.000 euros, sense que, en cap cas, la suma d’aquesta subvenció i qualsevol altra subvenció o ingrés públic o privat al fet que es tingui dret pugui superar el valor del mal o perjudici produït. Podran computar-se com a despesa subvencionable els honoraris derivats de l’elaboració de l’informe del perit col·legiat fins a un màxim de 300 euros, sense que la suma dels danys subvencionables i l’import dels honoraris pel qual se sol·liciti la subvenció superi els 8.000 euros.
Lloc de presentació:Es dirigiran al Ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació i es presentaran, a través del registre electrònic del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, a través de la seva pàgina web (https://sede.mapa.gob.es/), segons el model que s’adjunta com a annex I, que està disponible en aquesta seu.

Les persones físiques podran presentar les sol·licituds electrònicament o bé, presencialment
Termini de presentació:En el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà al de la publicació de l’extracte de la corresponent convocatòria en el «Boletín Oficial del Estado».
Normativa:·  Bases i Convocatòria (BOE 150 de 27.05.2020) ·  Correcció d’errors del Reial Decret llei (BOE 237 de 02.10.2019) ·  Reial Decret llei (BOE 227 de 21.09.2019)