AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA. RESOLUCIÓ PLA ESPECIAL D’ACTUACIÓ SEQUERA.

ACC/3687/2022, de 22 de novembre, per la qual s’actualitzen els estats de sequerapluviomètrica en un total de 10 unitats d’explotació i es declara l’alerta per sequera hidrològica a les unitatsd’explotació de l’embassament de Darnius Boadella, embassaments del Ter-Llobregat, embassaments delTer i embassaments del Llobregat.

El Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera (PES), aprovat per l’Acord GOV/1/2020, de 8
de gener, inclou les regles d’explotació dels sistemes i les mesures que cal aplicar en relació amb el domini
públic hidràulic, amb l’objecte de minimitzar els efectes dels episodis de sequera, en compliment de l’article 27
de la Llei 10/2001, de 5 de juliol, del Pla hidrològic nacional; la definició de les unitats d’explotació en què
s’organitza el districte de conca fluvial de Catalunya als efectes de la gestió dels episodis de sequera i dels
diferents escenaris o estats de sequera segons l’escassetat de recursos; els indicadors i llindars que permeten
la declaració d’entrada i de sortida dels escenaris de sequera, i la regulació del procediment formal d’entrada i
sortida en aquests escenaris, tal com preveu l’article 24.3 del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.


D’acord amb l’apartat 3.7 del Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera vigent, la declaració
d’entrada i sortida dels estats de sequera pluviomètrica i de sequera hidrològica es realitza mitjançant resolució
de la Direcció de l’Agència Catalana de l’Aigua, un cop assolits els llindars corresponents en els indicadors,
segons l’Acord del Comitè Permanent de la Sequera. Aquesta resolució ha de publicar-se al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, al web de l’Agència Catalana de l’Aigua i al Portal de la Transparència, i aquesta
publicació comporta l’activació de les mesures de gestió de la sequera vinculades a cadascun dels estats de
sequera que preveuen els apartats 4 i 5 del Pla. De manera similar, la publicació d’entrada en situació de
prealerta comporta l’activació de les accions preparatòries que preveu el Pla.


Atès que diverses unitats d’explotació, definides a l’apartat 3 i l’annex 1 del Pla, han vist modificats els seus
estats calculats de sequera pluviomètrica i hidrològica a partir dels indicadors i llindars corresponents, definits
a l’apartat esmentat, i segons els acords del Comitè Permanent de la Sequera de 16 i 18 de novembre de
2022,

Resolc:


—1 Declarar la sortida de l’estat de sequera pluviomètrica severa o extrema i retorn a la normalitat de les
unitats d’explotació 03 Aqüífer del Fluvià-Muga, 05 Aqüífer del Baix Ter, 09 Embassament de Darnius Boadella,
12 Embassaments del Ter, 14 Empordà, 15 Estany de Banyoles i 18 Serralada Transversal.

—2 Declarar l’entrada en estat de sequera pluviomètrica severa de les unitats d’explotació 07 Capçalera del Ter
i 16 Mitjà Llobregat.

—3 Declarar l’entrada en estat de sequera pluviomètrica extrema de la unitat d’explotació 13 Embassaments
del Ter-Llobregat.

—4 Declarar l’entrada en estat d’alerta per sequera hidrològica de les unitats d’explotació 09 Embassament de
Darnius Boadella, 10 Embassaments del Llobregat, 12 Embassaments del Ter i 13 Embassaments del Ter-
Llobregat.

—5 Mantenir els estats de sequera hidrològica i pluviomètrica declarats a les unitats d’explotació restants
mitjançant la Resolució ACC/3342/2022, de 27 d’octubre, del director de l’Agència Catalana de l’Aigua.

—6 Els estats declarats de sequera pluviomètrica i hidrològica a totes les unitats d’explotació resultants de
l’aplicació d’aquesta Resolució són els que mostra l’annex 1 en forma tabular.

—7 Aquesta Resolució produeix efectes a partir de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i també es publicarà al web de l’Agència Catalana de l’Aigua i al Portal de la Transparència.
Contra aquesta Resolució, les persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant
la Direcció de l’Agència Catalana de l’Aigua en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació
d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l’article 123 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé directament
un recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu corresponent en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la publicació, de conformitat amb els articles 45 i següents de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.


Barcelona, 22 de novembre de 2022


Samuel Reyes López
Director

Annex 1. Estats declarats de sequera pluviomètrica i hidrològica
Unitat d’explotació Sequera pluviomètrica Sequera hidrològica
01 Anoia-Gaià NORMALITAT ALERTA
02 Aqüífer Carme-Capellades NORMALITAT ALERTA
03 Aqüífer Fluvià-Muga NORMALITAT ALERTA
04 Aqüífer plioquaternari Tarragona NORMALITAT NORMALITAT
05 Aqüífer Baix Ter NORMALITAT NORMALITAT
06 Capçalera Llobregat NORMALITAT PREALERTA
07 Capçalera Ter SEQUERA SEVERA ALERTA
08 Consorci Aigües Tarragona NORMALITAT PREALERTA
09 Embassament Darnius Boadella NORMALITAT ALERTA
10 Embassaments Llobregat NORMALITAT ALERTA
11 Embassaments Riudecanyes NORMALITAT PREALERTA
12 Embassaments Ter NORMALITAT ALERTA

13 Embassament Ter-Llobregat SEQUERA EXTREMA ALERTA
14 Empordà NORMALITAT ALERTA
15 Estany Banyoles NORMALITAT ALERTA
16 Mitjà Llobregat SEQUERA SEVERA ALERTA
17 Prades-Llaberia NORMALITAT ALERTA
18 Serralada Transversal NORMALITAT ALERTA

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s