AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA. RESOLUCIÓ PLA ESPECIAL D’ACTUACIÓ SEQUERA.

ACC/3687/2022, de 22 de novembre, per la qual s’actualitzen els estats de sequerapluviomètrica en un total de 10 unitats d’explotació i es declara l’alerta per sequera hidrològica a les unitatsd’explotació de l’embassament de Darnius Boadella, embassaments del Ter-Llobregat, embassaments delTer i embassaments del Llobregat.

El Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera (PES), aprovat per l’Acord GOV/1/2020, de 8
de gener, inclou les regles d’explotació dels sistemes i les mesures que cal aplicar en relació amb el domini
públic hidràulic, amb l’objecte de minimitzar els efectes dels episodis de sequera, en compliment de l’article 27
de la Llei 10/2001, de 5 de juliol, del Pla hidrològic nacional; la definició de les unitats d’explotació en què
s’organitza el districte de conca fluvial de Catalunya als efectes de la gestió dels episodis de sequera i dels
diferents escenaris o estats de sequera segons l’escassetat de recursos; els indicadors i llindars que permeten
la declaració d’entrada i de sortida dels escenaris de sequera, i la regulació del procediment formal d’entrada i
sortida en aquests escenaris, tal com preveu l’article 24.3 del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.


D’acord amb l’apartat 3.7 del Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera vigent, la declaració
d’entrada i sortida dels estats de sequera pluviomètrica i de sequera hidrològica es realitza mitjançant resolució
de la Direcció de l’Agència Catalana de l’Aigua, un cop assolits els llindars corresponents en els indicadors,
segons l’Acord del Comitè Permanent de la Sequera. Aquesta resolució ha de publicar-se al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, al web de l’Agència Catalana de l’Aigua i al Portal de la Transparència, i aquesta
publicació comporta l’activació de les mesures de gestió de la sequera vinculades a cadascun dels estats de
sequera que preveuen els apartats 4 i 5 del Pla. De manera similar, la publicació d’entrada en situació de
prealerta comporta l’activació de les accions preparatòries que preveu el Pla.


Atès que diverses unitats d’explotació, definides a l’apartat 3 i l’annex 1 del Pla, han vist modificats els seus
estats calculats de sequera pluviomètrica i hidrològica a partir dels indicadors i llindars corresponents, definits
a l’apartat esmentat, i segons els acords del Comitè Permanent de la Sequera de 16 i 18 de novembre de
2022,

Resolc:


—1 Declarar la sortida de l’estat de sequera pluviomètrica severa o extrema i retorn a la normalitat de les
unitats d’explotació 03 Aqüífer del Fluvià-Muga, 05 Aqüífer del Baix Ter, 09 Embassament de Darnius Boadella,
12 Embassaments del Ter, 14 Empordà, 15 Estany de Banyoles i 18 Serralada Transversal.

—2 Declarar l’entrada en estat de sequera pluviomètrica severa de les unitats d’explotació 07 Capçalera del Ter
i 16 Mitjà Llobregat.

—3 Declarar l’entrada en estat de sequera pluviomètrica extrema de la unitat d’explotació 13 Embassaments
del Ter-Llobregat.

—4 Declarar l’entrada en estat d’alerta per sequera hidrològica de les unitats d’explotació 09 Embassament de
Darnius Boadella, 10 Embassaments del Llobregat, 12 Embassaments del Ter i 13 Embassaments del Ter-
Llobregat.

—5 Mantenir els estats de sequera hidrològica i pluviomètrica declarats a les unitats d’explotació restants
mitjançant la Resolució ACC/3342/2022, de 27 d’octubre, del director de l’Agència Catalana de l’Aigua.

—6 Els estats declarats de sequera pluviomètrica i hidrològica a totes les unitats d’explotació resultants de
l’aplicació d’aquesta Resolució són els que mostra l’annex 1 en forma tabular.

—7 Aquesta Resolució produeix efectes a partir de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i també es publicarà al web de l’Agència Catalana de l’Aigua i al Portal de la Transparència.
Contra aquesta Resolució, les persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant
la Direcció de l’Agència Catalana de l’Aigua en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació
d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l’article 123 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé directament
un recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu corresponent en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la publicació, de conformitat amb els articles 45 i següents de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.


Barcelona, 22 de novembre de 2022


Samuel Reyes López
Director

Annex 1. Estats declarats de sequera pluviomètrica i hidrològica
Unitat d’explotació Sequera pluviomètrica Sequera hidrològica
01 Anoia-Gaià NORMALITAT ALERTA
02 Aqüífer Carme-Capellades NORMALITAT ALERTA
03 Aqüífer Fluvià-Muga NORMALITAT ALERTA
04 Aqüífer plioquaternari Tarragona NORMALITAT NORMALITAT
05 Aqüífer Baix Ter NORMALITAT NORMALITAT
06 Capçalera Llobregat NORMALITAT PREALERTA
07 Capçalera Ter SEQUERA SEVERA ALERTA
08 Consorci Aigües Tarragona NORMALITAT PREALERTA
09 Embassament Darnius Boadella NORMALITAT ALERTA
10 Embassaments Llobregat NORMALITAT ALERTA
11 Embassaments Riudecanyes NORMALITAT PREALERTA
12 Embassaments Ter NORMALITAT ALERTA

13 Embassament Ter-Llobregat SEQUERA EXTREMA ALERTA
14 Empordà NORMALITAT ALERTA
15 Estany Banyoles NORMALITAT ALERTA
16 Mitjà Llobregat SEQUERA SEVERA ALERTA
17 Prades-Llaberia NORMALITAT ALERTA
18 Serralada Transversal NORMALITAT ALERTA

CONVOCATÒRIA JUNTA GENERAL DE LA COMUNITAT DE REGANTS DEL CANAL DE LA DRETA DEL RIU LLOBREGAT

Es convoca als senyors usuaris de la Comunitat de Regants del Canal de la Dreta del Riu Llobregat, a la Junta General que tindrà lloc al carrer Osca núm. 7, cantonada carrer Valencia núm. 9 (08830 – Sant Boi de Llobregat), el DIMECRES dia 14 de desembre de 2022, a les 17h30 en primera convocatòria i, en cas necessari, a les 18h en segona convocatòria, sota el següent:

ORDRE DEL DIA

1r.- Examen i en el seu cas aprovació de l’Acta de la Junta General de data 15 de desembre de 2021. 

2n.- Examen de la Memòria de l’any 2022.

3r.- Examen i en el seu cas aprovació dels Pressupostos d’ingressos i despeses per a l’any 2023. Acord en relació a l’aplicació del romanent del Pressupost 2023 en el supòsit d’existir aquest.

4t.- Examen i en el seu cas aprovaciódels plans generals d’obres i treballs i dels programes d’actuació per l’any 2023.

5è.- Eleccions a membres de la Junta de Govern.

6è.- Creació de la comissió permanent d’estudi “ PROJECTE CONSTRUCTIU DE MODERNITZACIÓ DE LA COMUNITAT DE REGANTS DE LA DRETA DEL LLOBREGAT. Informació i presa de decisions al respecte.

7è.- Precs i Preguntes.

CONVOCATÒRIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE LA COMUNITAT DE REGANTSDEL CANAL DE LA DRETA DEL RIU LLOBREGAT

Es convoca als senyors usuaris de la Comunitat de Regants del Canal de la Dreta del Riu Llobregat, a la Junta General Extraordinària que tindrà lloc al carrer Osca núm. 7, cantonada carrer Valencia núm. 9 (08830 – Sant Boi de Llobregat), el DIMECRES dia 23 de novembre de 2022, a les 19h en primera convocatòria i, en cas necessari, a les 19:30h en segona convocatòria, sota el següent:

ORDRE DEL DIA

Únic- Eleccions a membres del Jurat de Reg, vocals i suplents.

L’oportunitat perduda del sector agrari català (article d’opinió)

El Ple del Parlament de Catalunya va aprovar la Llei dels Espais Agraris el 29 de maig del 2019 i va donar resposta a una reivindicació històrica del sector i del territori. Aquesta Llei havia de ser, i dic “havia” perquè encara no s’ha desenvolupat, l’instrument que permetés planificar el territori tenint en compte el sector agrícola, ramader i forestal en el seu vessant de productor d’aliments, béns i serveis, però també valorant el seu paper d’equilibrador del territori i cohesionador social.

Transcorreguts més de tres anys de l’entrada en vigor de la Llei, les seves tres eines bàsiques, el Pla Territorial Sectorial Agrari, l’Anàlisi d’Afectacions Agràries i el Registre de Finques Agràries en Desús, estan en una fase de desenvolupament molt inicial i, en el cas del Pla Territorial Sectorial Agrari, encara ni s’han posat els fonaments per a la seva redacció.

La manca de desenvolupament del Pla Territorial Sectorial Agrari la considero especialment rellevant per la implicació directa sobre la implantació dels parcs solars fotovoltaics i els parcs eòlics. Si ara es disposés d’aquest pla, els ajuntaments podrien adaptar les seves normes i plans urbanístics al que determinés el pla sectorial corresponent i, això, delimitaria on es poden posar parcs solars o eòlics.

Disposem d’un instrument molt potent que hagués pogut evitar molts problemes. L’exemple més clar i recent és l’aprovació del Decret Llei 5/2022 de 17 de maig, que dona llum verda a ubicar plaques solars en terrenys de regadiu quan, des del 2019, existia una restricció en aquest sentit. Que ara s’hi puguin posar plaques solars en lloc de dedicar-los a la producció de matèries primeres, pot tenir greus repercussions en la nostra sobirania alimentària i, per extrapolació, en el despoblament i desertització del nostre territori.

El més greu de tot plegat és que tenim un instrument com la Llei dels Espais Agraris, fet per protegir els sòls agraris, i que no s’ha desenvolupat per motius que, algun dia, els nostres dirigents ens haurien d’explicar.

Ramon Lluís Lletjós i Castells

Gerent de l’ACATCOR (Associació Catalana de Comunitats de Regants)

Tàrrega, 25 de juliol del 2022

Modificació Torns de Reg

En virtud de l’acord pres a la Junta de govern del 30 de març, es comunica als regants la modificació dels torns de reg, que queden de la següent manera:

TORNS DE REG

Canal Principal i Lateral Santa Coloma:

Es podrà regar tots els dies excepte dilluns i divendres, des de la presa fins al ‘Matadero’ de Sant Boi, segons necessitat.

Sèquia Superior:

Des de la fillola 1 fins a la 5 restaran tancades pel servei de reg els dilluns, dimarts i dimecres, excepte la número 5 que sí podrà regar el dilluns sent la resta de dies (dijous, divendres, dissabte i diumenge) de lliure disposició. El bagant per embotir la fillola número 5 el posarà la Comunitat de Regants i serà de la seva propietat.

Sèquia Lateral Prat:

No es podrà regar el dilluns, dimarts i dimecres des de la Ctra. Ferran Puig de Sant Boi/Prat de Llobregat fins a la presa de cada fillola.

La fillola 0 romandrà tancada els dilluns. Dimarts i dimecres es podrà regar de Ferran Puig cap a baix.

*** La fillola 0, excepcionalment i fins que la Junta de Govern ho consideri, tindrà el següent règim especial: El primer dia del torn (dijous) començarà el primer regant a les 7 am del matí, si no hi és present podrà regar el comuner de sota i així successivament.  

Sèquia Prat:

Es podrà regar dilluns, dimarts i dijous (el diumenge segons necessitat)

Sèquia Inferior:

  • Es podrà regar dimecres, divendres i dissabte (el diumenge segons necessitat)
  • El camp que es comenci, s’haurà d’acabar el mateix dia, sempre i quan no quedi sec.
  • Les regadores particulars hauran d’estar netes, en cas de no estar-ho, el Zelador en podrà precintar el tap i el desguàs.
  • El regant que no tanqui la comporta quan acabi de regar, podrà ser sancionat pel Zelador de la comunitat.”
  • Les regadores particulars que regui un comuner, no podran tenir arbres per sobre.

Qualsevol excepció a la normativa general anterior, caldrà que la Junta de Govern en sigui prèviament coneixedora i ho autoritzi.

Atesos els perjudicis que es deriven en cas d’incompliment de la present Normativa de Reg, la Junta de Govern ha pres la determinació d’ordenar, al Cap del Servei de Vigilància de la Comunitat, que vetlli especialment pel seu compliment i denunciï qualsevol infracció a les Ordenances del Canal de la Dreta, d’acord amb l’establert a l’article 37è dels seus Estatuts.

NOTA: s’estableix un període d’al·legacions de 10 dies des de la seva publicació, durant els quals els canvis aprovats respecte de l’anterior modificació no es sancionaran

CONVOCATÒRIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE LA COMUNITAT DE REGANTSDEL CANAL DE LA DRETA DEL RIU LLOBREGAT

Es convoca als senyors usuaris de la Comunitat de Regants del Canal de la Dreta del Riu Llobregat, a la Junta General que tindrà lloc al carrer Osca núm. 7, cantonada carrer Valencia núm. 9 (08830 – Sant Boi de Llobregat), el DIMECRES dia 25 de maig de 2022, a les 19h en primera convocatòria i, en cas necessari, a les 19:30h en segona convocatòria, sota el següent:

ORDRE DEL DIA

Únic- Aprovació, si s’escau, del Reglament del Jurat de Reg a proposta de la Junta de Govern.

Informació d’interés: ACA. Processos participatius, Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya

L’Agència Catalana de l’Aigua ha iniciat la Revisió del Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya, així com els processos participatius que l’acompanyen.

Abordarem en breu les sessions de retorn, on donar resposta a la inclusió o exclusió de les propostes recollides durant els processos participatius, i els arguments que motiven aquestes contestes.

Per aquest motiu, i per tal que reserveu agendes si us sembla del vostre interès, us remeten les dates horaris i llocs on realitzarem les sessions:

GIRONA1 (19 de maig de 18h a 20:00h)

Delegació Territorial del Govern a Girona

Plaça de Pompeu Fabra, 1

17002  Girona

TARRAGONA1 (26 de maig de 18h a 20:00h)

Delegació Del Govern a Tarragona

Carrer de Sant Francesc, 3.

43003 Tarragona

 BARCELONA2 – Manresa – (2 de juny de 18h a 20:00h)

Delegació Territorial del Govern a la Catalunya Central

Palau Firal. Polígon “Els Dolors II”

Carrer de Castelladral 5-7 

08243 Manresa

BARCELONA1 – Granollers – (16 de juny de 18h a 20:00h)

ALERTA CANVI DE LLOC HABITUAL

Museu de Granollers

Carrer Anselm Clavé, 40-42

08401 Granollers